เรียนต่อป.ตรี แคนาดา พร้อมโอกาสทำงาน และขอ PR

เรียนต่อป.ตรี แคนาดา

Undergraduate in Canada

3 ทางเลือก เรียนต่อป.ตรี แคนาดา

สำหรับคนที่มีความสนใจเรียนต่อแคนาดาในระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาหาข้อมูลทางเลือกต่างๆ อยู่ ก้อปันกันต้องการแบ่งปันข้อมูลที่จะช่วยในการพิจารณาตัดสินใจในการเรียนต่อแคนาดา โดยเราได้สรุปข้อมูล 3 ทางเลือกในการเรียนต่อปริญญาตรีในแคนาดามาให้ไว้ในบทความนี้แล้ว

เริ่มต้นด้วย 5 เหตุผล ทำไมการเรียนต่อปริญญาตรีในแคนาดาถึงน่าสนใจ !!

1. การทำงานระหว่างเรียน :

ระหว่างที่ศึกษาในหลักสูตรเชิงวิชาการ (ไม่รวมการเรียนปรับภาษาอังกฤษ) นักเรียนสามารถทำงานได้สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง

2. การทำงานเต็มเวลาช่วงปิดเทอม :

ช่วงปิดเทอม สามารถทำงานเต็มเวลาได้สัปดาห์ 40 ชั่วโมง

3. โอกาสทำงานในแคนาดาหลังเรียนจบ :

เมื่อจบการศึกษาในระดับ Associate Degree (หลักสูตร University Transfer), ปริญญาตรี (Bachelor’s), ประกาศนียบัตร (Diploma) นักเรียนนานาชาติสามารถขอใบอนุญาตทำงาน (PGWP) Post-Graduation Work Permit) ได้นานถึง 3 ปี

4. โอกาสเป็น Permanent Residence :

หากทำงานด้วย PGWP อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี สามารถสมัครเพื่อแข่งขันขอสถานะ (PR) Permanent Residence ของแคนาดาได้อีกด้วย

5. อัตราแลกเปลี่ยนที่ประหยัดกว่า :

อัตราแลกเปลี่ยน THB-CAD ต่ำกว่า THB-USD จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ หากเปรียบเทียบกับการเรียนต่ออเมริกา

3 ทางเลือก
สำหรับการ เรียนต่อป.ตรี แคนาดา

1) หลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 4 ปี

เหมือนการเรียนปริญญาตรีในประเทศไทย ที่ผู้เรียนจะได้เรียนและศึกษาตั้งแต่ระดับปี 1-4 ในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โดยในช่วงปี 1-2 จะเป็นการเรียนพื้นฐานหลากหลายสาขาวิชา ประกอบด้วยวิชาเรียนด้านภาษา/การสื่อสาร การคำนวณ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาที่สนใจศึกษาต่อ ก่อนที่จะศึกษาเชิงลึกในสาขาที่เลือกเรียนในช่วงปี 3-4

เรียนต่อป.ตรี แคนาดา ก้อปันกันบริการอะไรบ้าง?

2) หลักสูตร Transfer – College to University ในแคนาดา

สถาบันการศึกษาที่มีระบบและหลักสูตรคล้ายกันกับ community college หรือวิทยาลัย 2 ปีในอเมริกา เปิดสอนหลักสูตร University Transfer สำหรับคนที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรีในแคนาดา สามารถเลือกเข้าเรียนหลักสูตร associate degree ซึ่งเป็นการศึกษาวิชาเรียนระดับปี 1-2 ของหลักสูตรปริญญาตรีในวิทยาลัยก่อนโอนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอีก 2 ปี เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะได้ประหยัดค่าเล่าเรียน 50-70% เมื่อเทียบกับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง

เนื่องจากรัฐบาลประจำรัฐของแคนาดาได้กำหนดและสร้างระบบไว้ให้หน่วยกิตที่วิทยาลัยของรัฐบาลเปิดสอนในหลักสูตร associate degree สอดคล้องกับหน่วยกิตของวิชาเรียนระดับปี 1-2 ของหลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ดังนั้นหน่วยกิตที่นักเรียนลงเรียนในหลักสูตร associate degree จากวิทยาลัยจึงสามารถใช้โอนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยได้อย่างแน่นอน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับการโอนภายในรัฐ) * ตัวอย่างรัฐ British Columbia มีระบบการตรวจสอบหน่วยกิตสำหรับการโอนศึกษาต่อ BC Transfer Guide

ดังนั้น สำหรับนักเรียนที่ …

ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่าเล่าเรียน

ต้องการเรียนในชั้นเรียนที่มีจำนวนไม่มากจนเกินไปและมีบริการในการช่วยปรับตัว หรือ

ไม่สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐ อาทิ University of British Columbia (UBC), University of Victoria, Simon Fraser University ได้เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย

นักเรียนจะสามารถเลือกที่จะเข้าเรียนในวิทยาลัยของรัฐบาลก่อน เพื่อเก็บหน่วยกิตบางส่วน อัพเกรดผลการเรียนเฉลี่ย เก็บ portfolio และประสบการณ์ ก่อนสมัครโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อีกครั้ง โดยนักเรียนสามารถที่จะเลือกสมัครโอนเข้าศึกษาต่อปี 2 (จบจากวิทยาลัยปี 1) หรือเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 (จบจากวิทยาลัยปี 2) ก็เป็นได้

หมายเหตุ: หากเทียบกับระบบ university transfer ในอเมริกาแล้ว หลักสูตร university transfer ในประเทศแคนาดาจะมีข้อจำกัดมากกว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยที่จะสามารถโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อได้ ด้วยแผนการเรียนของหลักสูตรในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีข้อกำหนดที่ตายตัวมากกว่า กล่าวคือ แบบแผนการเรียนสำหรับการโอนเข้าศึกษาต่อป.ตรีในแต่ละสถาบันจะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่างกัน บางหลักสูตรและสถาบันจะสามารถเรียนในวิทยาลัยได้ 1 ปี และบางหลักสูตรและสถาบันจะสามารถเรียนในวิทยาลัยได้ 2 ปี ก่อนโอนศึกษาต่อ

KPG Study and Work in Canada

3) หลักสูตร Diploma หรือ Bachelor’s Degree ในวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อแคนาดาในหลักสูตรเทคนิค/วิชาชีพเฉพาะทาง วิทยาลัยในแคนาดาจะเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ Undergraduate Certificate / Diploma (สำหรับความรู้ละทักษะระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านทักษะและความรู้สำหรับการทำงานเฉพาะทาง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลา 1-2 ปีการศึกษา

หากผู้เรียนต้องการ วิทยาลัยของรัฐบาลในแคนาดาส่วนใหญ่จะเปิดสอนให้นักเรียนศึกษาได้จนจบระดับปริญญาตรีได้ (Bachelor’s Degree) ในบางสาขาอีกด้วย โดยเฉพาะทางด้าน Business โดยมี concentration ต่างๆ ให้เลือก อาทิ Finance, Management, International Business, Marketing Management และอื่นๆ

ตัวอย่างสาขาการเรียน Certificate / Diploma อื่นๆ

• Accounting
• Business Administration
• Commercial Aviation
• Commerce and Business Administration
• Culinary Management
• Culinary Arts
• Civil Engineering
• Electronic Engineering
• Pastry Arts
• Computing Studies and Information Systems
• Criminology
• Design Formation
• Early Childhood Education
• Engineering and Fabrication Technologies
• Fine Arts
• Journalism
• Professional Photography
• Publishing
• Hospitality Management
• Marketing
• Mechanical Engineering
• Nutrition & Food Management
• Network & Telecommunications Engineering
• Music
• Recreation Leadership
• Sport Science
• Sustainable Construction Management
• Theatre

วีดีโอแนะนำเรียนต่อ ทำงานในแคนาดา

เรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโทแคนาดา

ประสบการณ์เรียนและทำงานในแคนาดา

Agency เรียนต่อแคนาดา

กำลังวางแผนเรียนต่อแคนาดา และพิจารณาว่าจะดำเนินการเอง หรือใช้ agency ดี? บทความช่วยเปรียบเทียบตัวเลือก และแนะนำบริการของ KPG ฟรี! ค่าบริการ

เปรียบเทียบ 3 ทางเลือก

University Bachelor’s Degrees (ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย)Transfer Program - College to University (การโอนศึกษาต่อจากวิทยาลัย)College Diplomas / Bachelor’s Degrees (ประกาศนียบัตรหรือปริญญาตรีในวิทยาลัย)
หลักสูตรและการเรียน> มีองค์ประกอบด้านวิชาการและทฤษฎีเป็นส่วนสำคัญ
> มาตรฐานและวุฒิการศึกษาระดับโลก

* ชั้นเรียนขนาดใหญ่
หลักสูตรการเรียนเหมือนเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย โดยจะมีโอกาสที่จะเริ่มเรียนและปรับตัวก่อนโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย> มุ่งเน้นไปที่เตรียมตัวสำหรับการทำงาน
> เรียนรู้ผ่านการฝึกฝนทักษะและความรู้สำหรับการนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงาน

* ชั้นเรียนขนาดเล็ก เข้าถึงผู้สอนได้ง่าย
เงื่อนไขในการสมัครเข้าเรียนสูง

ปานกลาง

ปานกลาง
ชั้นเรียนขนาดชั้นเรียนช่วงปี 1-2 อาจอยู่ที่ 200-500 คน+ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยของรัฐ ชั้นเรียนในช่วงปี 1-2 ใน college อาจอยู่ที่ 25-35 คนต่อชั้นเรียนชั้นเรียนในช่วงปี 1-2 อาจอยู่ที่ 25-35 คนต่อชั้นเรียน
สามารถขอ PGWP หลังจบการศึกษาได้ไหม?

ได้ 3 ปี

ได้ 3 ปีได้ 1 ปี หากหลักสูตรเรียน 1 ปี หรือ ได้ 2-3 ปี หากหลักสูตรเรียน 2 ปี
ค่าเล่าเรียนต่อ 1 ปีการศึกษา

18,000 - 25,000 CAD 

15,000 - 20,000 CAD ในวิทยาลัย +
18,000 - 25,000 CAD ในมหาวิทยาลัย

15,000 - 20,000 CAD

การสมัคร เรียนต่อป.ตรี แคนาดา

1. สำหรับการสมัครเข้าเรียน ผู้สมัครมักจะต้องมีผลการเรียน (GPA) ระดับมัธยมปลาย ผลการเรียนเฉพาะรายวิชา เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ หรืออื่นๆ *ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่จะสมัครเข้าเรียน* ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องเตรียมใบแสดงผลการเรียน (transcript) เป็นภาษาอังกฤษไว้ ทั้งนี้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในแคนาดามักจะไม่รับผลสอบเทียบเท่า (GED) ในการพิจารณาตอบรับเข้าศึกษาต่อ

2. แนะนำให้ผู้สมัครเตรียมทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น Duolingo, TOEFL หรือ IELTS ไว้ สำหรับการประเมินความจำเป็นในการเรียนปรับพื้นฐานและวางแผนการเรียน

3. ระบบการรับสมัครมักจะเป็นระบบ first-come, first-served คือ สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการตอบรับก่อน ในขณะที่บางสถาบันและบางสาขาวิชาจะเป็นระบบการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนด (competitive-based)

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับวิทยาลัยของรัฐบาลแคนาดา

จุดเด่นของการเรียนต่อระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยที่แคนาดา คือ วิทยาลัยมักจะออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความรู้และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จของวิทยาลัย ที่กำหนดโดยรัฐบาล คือ อัตราการจ้างงาน และความพึงพอใจของผู้ที่จบการศึกษา ดังนั้นวิทยาลัยจะเน้นการจัดการเรียนการเชิงทฤษฏี ประกอบกับการลงมือปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีให้นักเรียนเลือกทำ co-op (การฝึกงาน) ที่สามารถได้รับค่าตอบแทนได้อย่างถูกกฎหมาย เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานจริง พัฒนาทักษะและความรู้ และสร้างเครือข่ายสำหรับโอกาสการทำงานในอนาคต

วิทยาลัยที่ก้อปันกันแนะนำและเป็นพาร์ทเนอร์สำหรับการให้บริการมีแผนกบริการดูแลนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะซึ่งจะช่วยในการปรับตัวสำหรับการใช้ชีวิตศึกษาในระบบและวัฒนธรรมที่แตกต่างได้เป็นอย่างดี

สถาบันบางส่วนแนะนำสำหรับการเรียนป.ตรีในแคนาดา

นอกจากนี้แล้วเรายังมีสถาบันอื่นๆอีกที่สามารถแนะนำและให้บริการได้
สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยและสอบถามได้ครับ

แนะนำวิทยาลัยรัฐบาลในแคนาดา
บางส่วนที่เราเคยไปเยี่ยมชม

Langara College
เมืองแวนคูเวอร์

Langara College (วิทยาลัยของรัฐ) ตั้งอยู่ในย่านเมือง Vancouver แคนาดา ใกล้สถานนีรถไฟฟ้าสถานี Langara เดินทางไป-กลับดาวทาวน์และชานเมืองแวนคูเวอร์ได้ด้วยความสะดวก มีนักเรียนโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้วยหลักสูตร University Transfer ที่ University of British Columbia ได้สูงเป็นลำดับที่ 1 และมีแผนกบริการและดูแลนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ

มีวิชาเรียนที่เปิดสอนมากมายโดยแบ่งเป็น 5 ภาคแขนงหลัก ได้แก่ Arts, Business, Sciences & Technology, Humanities and Social Sciences และ Health มีบริการที่พักแบบ homestay ด้วยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเอง และมีโครงการ Langara Plus ที่จะช่วยเสริมประสบการณ์การเรียนต่อแคนาดาให้เต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย extra/co-curricular activities เกี่ยวกับ Study Skills, Social Events, Recreational Activies, Lifestyle Workshop

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Langara College คลิก

Douglas College
เมืองแวนคูเวอร์

Douglas College (วิทยาลัยของรัฐ) ตั้งอยู่ในย่านเมือง Vancouver แคนาดา โดยมี 2 วิทยาเขต ได้แก่ New Westminster และ Coquitlam ใช้เวลาเดินทางอย่างรวดเร็วที่เชื่อมระหว่าง 2 วิทยาเขตไปยังใจกลางเมืองของแวนคูเวอร์เพียง 30 นาทีเท่านั้น คุณจะได้สัมผัสไปกับการช็อปปิ้ง อาหารมื้อค่ำ และสิ่งบันเทิงจากเมืองสุดยอดระดับโลก ขณะเดียวกันก็ยังได้ใกล้ชิดกับชายหาด ภูเขา และพื้นที่กลางแจ้งอย่างเช่น สวนสาธารณะ Stanley อีกด้วย

Douglas เปิดสอนหลักสูตร University Transfer เช่นเดียวกันกับ Langara College แต่มีจุดเด่นคือหลักสูตร Post-degree diploma หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีแล้ว เพราะมีตัวเลือกหลักสูตรมากมาย และสามารถ customize โปรแกรมเรียน 1 ปี 2 หลักสูตรเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะสามารถขอ Post Graduation Work Permit สำหรับการทำงานในแคนาดาหลังจบการศึกษาได้ถึง 3 ปี

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Douglas College คลิก

Okanagan College
เมืองเคโลว์นาร์

Okanagan College (วิทยาลัยของรัฐ) มี 3 แคมปัสอยู่ในย่านเมือง Kelowna, Vernon, Penticton, Salmon Arm ใจกลาง British Columbia ของ Okanagan Valley เป็นเมืองที่มีฤดูกาลอันเป็นเอกลักษณ์ถึง 4 ฤดู และมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นย่านเมืองท่องเที่ยวหน้าร้อนประจำรัฐ British Columbia (BC) ซึ่งตรงกับช่วงปิดเทอม ที่นักเรียนนานาชาติสามารถทำงานได้เต็มเวลา ที่สำคัญ Kelowna เป็นเมืองที่กำลังเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยบริษัทมากมายที่มาตั้งสาขา รวมถึง start up ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเมือง ซึ่งเป็นโอกาสในการทำงานระหว่างเรียน การเข้าร่วมโครงการ co-op ระหว่างเรียน รวมถึงโอกาสในการทำงานหลังจบการศึกษาอีกด้วย

ที่สำคัญในย่าน Okagana มีฟาร์มองุ่น, winery, สถานที่พักผ่อน และรีสอร์ทมากมาย เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนด้าน Hospitality, Wine, Tourism เป็นอย่างยิ่ง

Okanagan College มีวิชาเรียนที่เปิดสอนที่หลากหลาย รวมถึง Business, Commercial Aviation, Arts / Science, Technologies, Sustainable Construction management Technology, Animation, Computer Science, Health and Social Development รวมถึง Food, Aircraft Maintenance Engineering, Wine and Tourism

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Okanagan College คลิก

สุดท้ายนี้ …

หากใครมีโอกาสและสนใจไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศตะวันตก เรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ และหากสนใจเรียนต่อแคนาดา สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม และใช้บริการสมัครเข้าเรียน สมัครขอวีซ่า และเตรียมตัวก่อนเดินทางกับก้อปันกันได้ ฟรี !

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรียนต่อแคนาดา Study in Canada คลิก

# 3 ทางเลือก เรียนต่อป.ตรี แคนาดา
Photo Credits : Langara College, Douglas College, Okanagan College, iStock

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน