เรียนประกาศนียบัตรเฉพาะทางในอเมริกา Certificate Programs

เรียนประกาศนียบัตรเฉพาะทางในอเมริกา 
Career / Professional Programs

สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่ออเมริกา หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้สำหรับการประกอบวิชาชีพ เน้นเตรียมตัวเพื่อการทำงานหลังเรียบจบ  ก้อปันกันขอแนะนำหลักสูตรการเรียนประกาศนียบัตรเฉพาะทางในอเมริกา หลากหลายด้าน อาทิ ด้านธุรกิจ การเงิน การตลาด การจัดการ รวมถึงด้าน I.T. การทำอาหารและทำขนมเป็นต้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่จะสำเร็จการศึกษามัธยมปลายหรือสูงกว่าแล้ว และต้องการ

•  ศึกษาเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ เน้นเตรียมตัวเพื่อการทำงานหลังเรียนจบ ซึ่งเป็นทางเลือกแทนการเรียนต่อในระดับปริญญาแบบปกติที่อาจจะเรียนกว้างกว่าและใช้เวลามากกว่า
•  รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาจากอเมริกา
•  มีโอกาสทำงานหลังจบการศึกษาในอเมริกาได้

รูปแบบของหลักสูตรประกาศนียบัตร

•  หลักสูตรประกาศนียบัตร (certificate) ระยะเวลา 1 ปี 
•  หลักสูตรอนุปริญญา (associate degree) ระยะเวลา 2 ปี 
•  หลักสูตรปริญญาตรีประยุกต์ (Applied degree) ระยะเวลา 4 ปี 

เรียนหลักสูตร 1 ปีจบและทำงานในอเมริกาได้ 1-3 ปี อย่างถูกกฏหมาย

เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการศึกษาในอเมริกาให้ความสำคัญกับการนำไปใช้ หรือการได้ใช้งานจริงเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการทำงาน ดังนั้นเรียนจะได้รับโอกาสให้ได้ทำงานหลังจากที่เรียบจบเป็นระยะเวลา 1-3 ปี ด้วย OPT

OPT

OPT คือ Optional Practical Training (OPT) เป็นใบอนุญาตทำงาน ที่ให้ผู้เรียนทำงานต่อหลังจากสำเร็จการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ 

ทั้งนี้นักเรียนจะต้อง a. มีบริษัทจ้างงาน b. ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จบมา ซึ่งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของเราจะมีเจ้าหน้าที่แผนกสนับสนุนในการหาและสมัครเข้าทำงานด้วย

การทำงานหลังจากสำเร็จการศีกษาในอเมริกา สามารถทำได้อย่างถูกกฏหมาย ได้ค่าตอบแทน ที่สำคัญคุณจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

การเตรียมตัว

1) พิจารณาเลือกสถาบันและหลักสูตรที่สนใจ

2) เตรียมตัวเพื่อสมัครเข้าเข้าศึกษา โดยทั่วไปนักเรียนจะต้องมี
• transcript แสดงผลการเรียนชั้นการศึกษาสูงสุดที่จบ
ความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ (ควรจะมีคะแนน IELTS / TOEFL หรือ Duolingo)
• ความสนใจและความแน่วแน่ที่จะศึกษาในสายอาชีพหรือสายงานด้านนั้น
บางหลักสูตรอาจจะกำหนดให้นักเรียนใช้ portfolio/resume ในการสมัครเข้าเรียน เพื่อพิจารณาการตอบรับนักเรียนด้วย

3) ติดต่อ KPG Overseas เพื่อขอรับคำปรึกษาและสมัครเรียน

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน