Bellevue College

เรียนต่ออเมริกา Bellevue College วิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Bellevue ด้านตะวันออกของ Seattle มีหลักสูตรการเรียนให้เลือกมากกว่า 135 หลักสูตร อีกทั้ง มี 6 หลักสูตรสาขาวิชาให้นักเรียนได้ศึกษาจนจบปริญญาตรีโดยไม่ต้องโอนเข้า university นักเรียนกว่า 19,000 คน เรียนต่อ Bellevue College ทุกเทอม เฉลี่ยประมาณ 22 คน ต่อห้อง

เรียนต่ออเมริกา Bellevue College

Photo Credits : Bellevue College

Bellevue College

เรียนต่ออเมริกา Bellevue College ก่อตั้งในปี 1966 ได้รับการยกย่องให้เป็นวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีมากกว่า 135 ประกาศนียบัตรและหลักสูตรการศึกษา ซึ่งรวมถึง ปริญญาตรี 6 สาขา อนุปริญญาสำหรับการโอนหน่วยกิตมากกว่า 60 สาขา และมากกว่า 75 ประกาศนียบัตรเฉพาะทางหรือวิชาชีพ ในทุกเทอม Bellevue College มีนักเรียนกว่า 19,000 คนโดยเป็นนักเรียนนานาชาติ 1,029 คน มีนักเรียนเฉลี่ยประมาณ 22 คน ต่อห้องเรียน

ทำไมถึงควรที่จะเรียนต่อ Bellevue?

Bellevue เป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ในเมืองชั้นนำสำหรับการพักอาศัยของอเมริกา และ Bellevue เป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 25 เมืองปลอดภัยในอเมริกาโดย CNNMoney magazine

Bellevue เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของผู้คนสูง โดยที่ 1ใน 4 ของผู้พักอาศัยมาจากนอกประเทศอเมริกา

Bellevue มี 6 หลักสูตรสาขาวิชาให้นักเรียนได้ศึกษาจนจบปริญญาตรีโดยไม่ต้องโอนเข้า university

Bellevue มีกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเข้มข้น

Bellevue มีหลักสูตร International Business Professions สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศในอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี

โอกาสในการประหยัดค่าเล่าเรียนกว่า 50%

สถานที่ตั้ง

Bellevue College เป็นวิทยาลัยเดียวที่ตั้งอยู่ในเมือง Bellevue ทางด้านตะวันออกของ Seattle เปรียบเสมือนตัวเมืองใหม่ของ Seattle รายล้อมไปด้วยบริษัทแม่ของธุรกิจชั้นนำของอเมริกา อยู่ท่ามกลางตึกใหม่ Bellevue เป็นชุมชนที่ปลอดภัยมากที่สุดชุมชนหนึ่งในภูมิภาค สถิติด้านอาชญากรรมของชุมชนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ

หลักสูตรการศึกษา

1. หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

Bellevue ได้เปลี่ยนจาก Community College เป็น College จึงสามารถดำเนินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีได้ เรียนต่ออเมริกา Bellevue College ผู้เรียนจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4 ปีในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี BC เปิดสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่

• Interior Design, Bachelor of Applied Arts Degree – ปริญญาตรีด้านการออกแบบภายใน

• Data Analytics, Bachelor of Applied Science Degree – ปริญยาตรีด้านการวิเคราะห์สถิติ

• Healthcare Technology and Management, Bachelor of Applied Science Degree – ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการการแพทย์

• Information Systems and Technology, Bachelor of Applied Science Degree – ปริญญาตรีด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยี

• Radiation and Imaging Sciences, Bachelor of Applied Science Degree

• Nursing, Bachelor of Science Degree – ปริญญาตรีด้านการพยาบาล

สำหรับโดยที่ปีที่ 1 และ 2 ผู้เรียนสามารถจ่ายค่าเรียนในอัตราเดียวกันกับ Community College อื่นๆในรัฐ แต่เมื่อขึ้นปีที่ 3 และ 4 แล้วค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นและแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือก

2. หลักสูตร 2+2 University Transfer

นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกาจะต้องใช้เวลาเรียนประมาณ 4 ปี หรือมีหน่วยกิตทั้งหมด 180 หน่วย และในการที่จะสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีนักเรียนมี 2 ตัวเลือกคือ :

1) เรียนที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หรือ
2) เรียนที่ Community College 2 ปีและโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโดยที่จะใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

Bellevue College University Transfer

โดยทั่วไปแล้วการศึกษาใน 2 ปีแรกในอเมริกาทั้งใน Community College และ University มีความคล้ายคลึงกัน คือ ไม่ว่านักศึกษาตั้งใจที่จะเรียนเอกวิชาไหน นักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาพื้นฐานให้ครบ 90 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่างๆ รวมถึง

วิชาพื้นฐาน General Educational Development เช่น English หรือ Math

มนุษยศาสตร์ Humanities เช่น Arts, Communications, Music หรือ Languages

สังคมศาสตร์ Social Science เช่น Business, History, Economic, Psychology หรือ Politics

วิทยาศาสตร์ Natural Science เช่น Biology, Chemistry หรือ Physic

วิชาพื้นฐานของเอกวิชาที่เลือก Pre-major courses เช่น ถ้าหากเรียน Busiess ต้องลงเรียน Accounting and Business Law เป็นต้น

ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาจาก College แล้วนักเรียนสามารถโอนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยทันที ซึ่งในระหว่างเรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการประจำตัว (Academic Advisor) ที่จะคอยช่วยทำให้แน่ใจว่าวิชาที่นักเรียนลงเรียนนั้นสามารถที่โอนไปยัง มหาวิทยาลัยที่หมายได้

หลักสูตร 2+2 University Transfer ที่ Bellevue แบ่งหลักสูตรการเรียนรู้ออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้

1. Associate in Arts & Science

2. Associate in Business

3. Associate in Math Education

4. Associate in Science – Track 1 (Biological, Environmental/Resources, Chemistry, and Earth Science)

5. Associate in Science – Track 2 (Physics, Atmospheric Sciences and Engineering)

6. Associate in Science – Track 3 (Chemical and Bio-Engineering)

7. Associate in Science – Track 3 (Electrical and Computer Engineering)

8. Associate in Science – Track 3 (Civil, Mechanical and other Engineering)

สาขาการเรียนรู้ที่ Bellevue มีให้เลือกเรียน

Bellevue College Couses

ศิษย์เก่าของ Bellevue โอนไปเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง

Bellevue College Top BC Transfer Universities

3. หลักสูตรภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)

การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ Bellevue College เรียกว่า University Preparation (UP) Program หลักสูตร ESL ของ Bellevue มีทั้งหมด 5 ระดับ แต่ละระดับเรียน 3-4 วิชา ครอบคลุมถึง speaking, listening, reading, writing และ grammar เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกา

เมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงวิทยาลัย นักเรียนจะต้องสอบวัดมาตรฐานทางภาษา และจะถูกจัดให้เรียนภาษาในระดับที่เหมาะสมกับสามารถของนักเรียน นักเรียนที่อยู่ในระดับนี้ต้องเรียนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออกแบบโดยสถาบัน

4. English Bridge Program

Bridge program เพื่อเตรียมความพร้อม 1 เทอมสำหรับการเข้าเรียนในระดับวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ Critical Thinking และการรับผิดชอบตัวเองสำหรับการเรียนรู้ โดยรวมวิชา ESL ขั้นสูง 1 วิชา (9 หน่วยกิต) ไว้กับวิชาระดับวิทยาลัย 1 วิชา (5 หน่วยกิต) สำหรับ ESL จะครอบคลุม ทักษะการอ่านและการเขียน การนำเสนอปากเปล่า การอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูล การเตรียมตัวและทำข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับหลักสูตรนี้ ผู้เรียนต้องมีคะแนน TOELF iBT 58-60 หรือ IELTS 5.5 (all sub scores of 5+) เป็นอย่างต่ำ หรือผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ESL จากสถาบันอื่น

5. หลักสูตร International Business Professions

Bellevue College IBP

หลักสูตรวิชาชีพทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ความรู้ทางด้านธุรกิจ และมีโอกาสในกาใช้ภาษาและความรู้ในการฝึกงานเป็นเวลา 220 ชั่วโมง (ไม่มีค่าตอบแทน) หลักสูตรนี้ ใช้ เวลา 1 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. Track A : เรียน ESL และเรียนวิชาของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

2. Track B : เรียนภาษาอังกฤษ วิชาของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศและวิชาอื่นๆระดับวิทยาลัย

หลักสูตรนี้จะเริ่ม 2 ครั้งต่อปี คือ Fall Quarter (กันยายน) และ Spring Quarter (เมษายน)

ทุน (Scholarships)

Bellevue มีทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนานานาชาติ 2 ประเภท ดังนี้

1. Top 26 : ทุนสำหรับนักเรียนนานาชาติจำนวน 26 คนที่มีผลการเรียนสูงสุด เป็นจำนวน $500 ต่อเทอม

2. Student Ambassadors : นักเรียนนานาชาติจำนวน 15 คนจะได้รับการคัดเลือกให้เป็น Student Ambassadors โดยจะทำงานเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนนานาชาติใหม่และที่กำลังศึกษาอยู่เป็นเวลา 1 ปี และจะมีโอกาสได้รับ $400 ต่อเทอม

ที่พัก (Housing)

หนึ่งในตัวเลือกสำหรับนักเรียนต่างชาติใหม่ของ Bellevue College คือการพักอยู่กับครอบครัวของคนในชุมชน โดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอเมริกันในรูปแบบของ Homestay พวกเขาเป็นมิตรและรู้จักชุมชนที่พักอาศัยเป็นอย่างดี ดังนั้นพวกเขาสามารถที่จะช่วยให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามนักเรียนหลายคนก็เลือกที่จะอยู่เองโดยการเช่าบ้านที่แชร์กับนักเรียนคนอื่น หรือการเช่าอพาร์ทเม้นท์ส่วนตัว

On-campus housing ! เริ่มตั้งแต่เทอม Fall (กันยายน) 2018 Bellevue College จะมีหอพักใหม่รองรับนักเรียนได้ 400 คน ตั้งอยู่ภายในแคมเปสให้นักเรียนได้เข้าพักอาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการใช้ชีวิตนักเรียนที่ Bellevue College โดยห้องพักจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้พร้อม มีห้องรูปแบบ 1,2,4 เตียง ภายใน unit จะมีห้องครัวและห้องน้ำส่วนตัว (ดูรายละเอียดได้ที่นี่)

สิ่งอำนวยความสะดวก

เจ้าหน้าบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
community space ในแต่ละชั้นของหอพัก
laundry facility
wifi
บริการอาหาร
กิจกรรมทางวัฒนธรรม วิชาการและชุมชน
งานอาสาสมัครและโอกาสในการทำงานต่างๆ

ค่าใช้จ่าย (Cost)

ค่าเทอมของ Bellevue นั้นถูกกว่ามหาวิทยาลัย4ปีส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยประมาณ 50-70% รายละเอียดมีดังนี้

Bellevue College Cost

Bellevue Fees : http://www.bellevuecollege.edu/tuition/

หมายเหตุ:

ค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยรวมถึงที่พัก นักเรียนสามารถชำระถึงวิทยาลัยได้โดยตรงในอัตราปกติ โดยไม่ต้องชำระผ่านก้อปันกัน *สามารถชำระเป็นรายเทอมได้

การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน

สำหรับรายละเอียดค่าใช้โดยละเอียดและอัตราปัจจุบันกรุณาติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา

การสมัครเข้าเรียนต่อ Bellevue College (Admission)

ใบสมัครสำหรับนักเรียนนานาชาติของ Bellevue

หนังสือรับรองจากธนาคาร (มียอดบัญชีอย่างต่ำ 8 แสนบาท)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50

ค่าธรรมเนียมการส่งพัสดุแบบ Express Mail $70

ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ

สำเนา Passport (เฉพาะหน้าที่มีรูปของนักเรียน)

Bellevue ไม่บังคับสอบ TOEFL ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องสอบ TOELF/IELTS แต่ถ้าไม่มีคะแนน TOELF/IELTS ผู้เรียนจะต้องสอบ English Placement Test ของทางวิทยาลัยเมื่อเดินทางไปถึงแล้ว ถ้าผู้เรียนเรียนต้องการที่จะสอบ TOEFL หรือ IETS เพื่อที่จะได้รับการตอบรับเข้าเรียนในระดับวิทยาลัยโดยไม่ต้องสอบวัดมาตรฐานเพื่อเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษาก่อน สามารถทำได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้

TOEFL iBT ใช้ 61 หรือ
TOEFL PBT ใช้500 หรือ
IELTS ใช้ 6.0 *โดย sub-scores ต้องได้ 5.5 เป็นอย่างต่ำ สำหรับ

ประสบการณ์นักเรียนไทย
เรียนต่ออเมริกา Bellevue College

[รีวิว] ประสบการณ์การเรียนภาษา โดย ส้ม

Photo Credits : Bellevue College

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960