Bellevue College

เรียนต่ออเมริกา Bellevue College วิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Bellevue ด้านตะวันออกของ Seattle มีหลักสูตรการเรียนให้เลือกมากกว่า 135 หลักสูตร อีกทั้ง มีหลักสูตรสาขาวิชาให้นักเรียนได้ศึกษาจนจบปริญญาตรีโดยไม่ต้องโอนเข้า university นักเรียนกว่า 19,000 คน เรียนต่อ Bellevue College ทุกเทอม เฉลี่ยประมาณ 22 คน ต่อห้อง

Photo Credits : Bellevue College

Bellevue College

เรียนต่ออเมริกา Bellevue College ก่อตั้งในปี 1966 ได้รับการยกย่องให้เป็นวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีมากกว่า 135 ประกาศนียบัตรและหลักสูตรการศึกษา ซึ่งรวมถึง ปริญญาตรีหลากหลายสาขา อนุปริญญาสำหรับการโอนหน่วยกิตมากกว่า 60 สาขา และมากกว่า 75 ประกาศนียบัตรเฉพาะทางหรือวิชาชีพ ในทุกเทอม Bellevue College มีนักเรียนกว่า 19,000 คนโดยเป็นนักเรียนนานาชาติ 1,029 คน มีนักเรียนเฉลี่ยประมาณ 22 คน ต่อห้องเรียน

รับชม presentation นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

ภาพรวมและจุดเด่น

Bellevue เป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ในเมืองชั้นนำสำหรับการพักอาศัยของอเมริกา และ Bellevue เป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 25 เมืองปลอดภัยในอเมริกาโดย CNNMoney magazine

Bellevue เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของผู้คนสูง โดยที่ 1 ใน 4 ของผู้พักอาศัยมาจากนอกประเทศอเมริกา

Bellevue College มีหลักสูตรสาขาวิชาให้นักเรียนได้ศึกษาจนจบปริญญาตรีโดยไม่ต้องโอนเข้า university

มีกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเข้มข้น

มีหลักสูตร International Business Professions สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศในอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี

โอกาสในการประหยัดค่าเล่าเรียนกว่า 50%

สถานที่ตั้ง

Bellevue College เป็นวิทยาลัยเดียวที่ตั้งอยู่ในเมือง Bellevue ทางด้านตะวันออกของ Seattle เปรียบเสมือนตัวเมืองใหม่ของ Seattle รายล้อมไปด้วยบริษัทแม่ของธุรกิจชั้นนำของอเมริกา อยู่ท่ามกลางตึกใหม่ Bellevue เป็นชุมชนที่ปลอดภัยมากที่สุดชุมชนหนึ่งในภูมิภาค สถิติด้านอาชญากรรมของชุมชนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ

หลักสูตร

1. หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

Bellevue ได้เปลี่ยนจาก Community College เป็น College จึงสามารถดำเนินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีได้ เรียนต่ออเมริกา Bellevue College ผู้เรียนจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4 ปีในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี BC เปิดสอนหลักสูตรป.ตรีประยุกต์ที่หลากหลายและน่าสนใจดังนี้

• Applied Accounting
• Computer Science
• Data Management and Analysis
• Digital Marketing
• Health and Wellness
• Healthcare Informatics
• Healthcare Management and Leadership
• Information Systems and Technology
• Interior Design
• Molecular Biosciences
• Nursing
• Radiation and Imaging Science

เลือกดูรายละเอียดหลักสูตรป.ตรีที่ Bellevue เปิดสอน

สำหรับโดยที่ปีที่ 1 และ 2 ผู้เรียนสามารถจ่ายค่าเรียนในอัตราเดียวกันกับ Community College อื่นๆ ในรัฐ แต่เมื่อขึ้นปีที่ 3 และ 4 แล้วค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นและแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือก ค่าเล่าเรียน Bellevue

2. หลักสูตร 2+2 University Transfer

นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกาจะต้องใช้เวลาเรียนประมาณ 4 ปี หรือมีหน่วยกิตทั้งหมด 180 หน่วย และในการที่จะสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีนักเรียนมี 2 ตัวเลือกคือ :

1) เรียนที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หรือ
2) เรียนที่ Community College 2 ปีและโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโดยที่จะใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

Bellevue College University Transfer

โดยทั่วไปแล้วการศึกษาใน 2 ปีแรกในอเมริกาทั้งใน Community College และ University มีความคล้ายคลึงกัน คือ ไม่ว่านักศึกษาตั้งใจที่จะเรียนเอกวิชาไหน นักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาพื้นฐานให้ครบ 90 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่างๆ รวมถึง

วิชาพื้นฐาน General Educational Development เช่น English หรือ Math

มนุษยศาสตร์ Humanities เช่น Arts, Communications, Music หรือ Languages

สังคมศาสตร์ Social Science เช่น Business, History, Economic, Psychology หรือ Politics

วิทยาศาสตร์ Natural Science เช่น Biology, Chemistry หรือ Physic

วิชาพื้นฐานของเอกวิชาที่เลือก Pre-major courses เช่น ถ้าหากเรียน Busiess ต้องลงเรียน Accounting and Business Law เป็นต้น

ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาจาก College แล้วนักเรียนสามารถโอนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยทันที ซึ่งในระหว่างเรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการประจำตัว (Academic Advisor) ที่จะคอยช่วยทำให้แน่ใจว่าวิชาที่นักเรียนลงเรียนนั้นสามารถที่โอนไปยัง มหาวิทยาลัยที่หมายได้

หลักสูตร 2+2 University Transfer ที่ Bellevue แบ่งหลักสูตรการเรียนรู้ออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้

1. Associate in Arts & Science

2. Associate in Business

3. Associate in Math Education

4. Associate in Music

5. Associate in Science, Track I : Biological, Environmental/Resources, Chemistry, and Earth Science

6. Associate in Science, Track II : Chemical and Bio Engineering

7. Associate in Science, Track II : Civil, Mechanical and other Engineering

8. Associate in Science, Track II : Electrical and Computer Engineering

9. Associate in Science, Track II : Physics, Atmospheric Sciences and Engineering

สาขาการเรียนรู้ที่ Bellevue มีให้เลือกเรียน

Bellevue College Couses

ศิษย์เก่าของ Bellevue โอนไปเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง

Bellevue College Top BC Transfer Universities

3. หลักสูตรภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)

การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ Bellevue College เรียกว่า University Preparation (UP) Program หลักสูตร ESL ของ Bellevue มีทั้งหมด 5 ระดับ แต่ละระดับเรียน 3-4 วิชา ครอบคลุมถึง speaking, listening, reading, writing และ grammar เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกา

เมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงวิทยาลัย นักเรียนจะต้องสอบวัดมาตรฐานทางภาษา และจะถูกจัดให้เรียนภาษาในระดับที่เหมาะสมกับสามารถของนักเรียน นักเรียนที่อยู่ในระดับนี้ต้องเรียนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออกแบบโดยสถาบัน

4. Bridge Pathway Program

Bridge program เพื่อเตรียมความพร้อม 1 เทอมสำหรับการเข้าเรียนในระดับวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ Critical Thinking และการรับผิดชอบตัวเองสำหรับการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 path ได้แก่ Path 1 (15 หน่วยกิต) รวมวิชา Academic Preparation (AP) (10 หน่วยกิต) ไว้กับวิชา English 093 (5 หน่วยกิต) หรือ Path 2 (18 หน่วยกิต) รวมวิชา Academic Preparation (AP) (10 หน่วยกิต) ไว้กับวิชา English 093 (5 หน่วยกิต) และ English supplemental course ELIUP 096 (3 credits)

สำหรับหลักสูตรนี้ ผู้เรียนต้องมีคะแนน TOELF iBT 58-60 หรือ Academic IELTS 5.5 (all sub scores of 5+) เป็นอย่างต่ำ หรือผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ESL จากสถาบันอื่น

5. หลักสูตร International Business Professions

หลักสูตรวิชาชีพทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ความรู้ทางด้านธุรกิจ และมีโอกาสในกาใช้ภาษาและความรู้ในการฝึกงานเป็นเวลา 220 ชั่วโมง (ไม่มีค่าตอบแทน) หลักสูตรนี้ ใช้ เวลา 1 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. Track A : เรียน ESL และเรียนวิชาของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

2. Track B : เรียนภาษาอังกฤษ วิชาของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศและวิชาอื่นๆระดับวิทยาลัย

หลักสูตรนี้จะเริ่ม 2 ครั้งต่อปี คือ Fall Quarter (กันยายน) และ Spring Quarter (เมษายน)

ที่พักอาศัย

หนึ่งในตัวเลือกสำหรับนักเรียนต่างชาติใหม่ของ Bellevue College คือการพักอยู่กับครอบครัวของคนในชุมชน โดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอเมริกันในรูปแบบของ Homestay พวกเขาเป็นมิตรและรู้จักชุมชนที่พักอาศัยเป็นอย่างดี ดังนั้นพวกเขาสามารถที่จะช่วยให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามนักเรียนหลายคนก็เลือกที่จะอยู่เองโดยการเช่าบ้านที่แชร์กับนักเรียนคนอื่น หรือการเช่าอพาร์ทเม้นท์ส่วนตัว

On-campus housing ! เริ่มตั้งแต่เทอม Fall (กันยายน) 2018 Bellevue College จะมีหอพักใหม่รองรับนักเรียนได้ 400 คน ตั้งอยู่ภายในแคมเปสให้นักเรียนได้เข้าพักอาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการใช้ชีวิตนักเรียนที่ Bellevue College โดยห้องพักจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้พร้อม มีห้องรูปแบบ 1,2,4 เตียง ภายใน unit จะมีห้องครัวและห้องน้ำส่วนตัว (ดูรายละเอียดได้ที่นี่)

สิ่งอำนวยความสะดวก

เจ้าหน้าบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
community space ในแต่ละชั้นของหอพัก
laundry facility
wifi
บริการอาหาร
กิจกรรมทางวัฒนธรรม วิชาการและชุมชน
งานอาสาสมัครและโอกาสในการทำงานต่างๆ

ค่าใช้จ่าย

ค่าเทอมของ Bellevue นั้นถูกกว่ามหาวิทยาลัย 4 ปีส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยประมาณ 50-70%

ตัวอย่างค่าใช้จ่าย Associate Degree (ปี 1-2) มีรายละเอียดดังนี้

Bellevue Fees : https://www.bellevuecollege.edu/international/future-students/tuition/

*ชำระเป็นรายเทอม
1 ปีการศึกษา = 3 เทอม (9 เดือน)

หมายเหตุ:

• อัตราแลกเปลี่ยนในตารางประมาณค่าใช้จ่าย คือ 1 USD = 33 THB
ค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยรวมถึงที่พัก นักเรียนสามารถชำระถึงวิทยาลัยได้โดยตรงในอัตราปกติ โดยไม่ต้องชำระผ่านก้อปันกัน *สามารถชำระเป็นรายเทอมได้
การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน
• สำหรับราคาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน

• ใบสมัครสำหรับนักเรียนนานาชาติของ Bellevue College
• หนังสือรับรองจากธนาคาร (มียอดบัญชีอย่างต่ำ 8 แสนบาท)
• ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50
• ค่าธรรมเนียมการส่งพัสดุแบบ Express Mail $70
• ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระดับสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
• สำเนา Passport (เฉพาะหน้าที่มีรูปของนักเรียน)

Bellevue ไม่บังคับสอบ TOEFL ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องสอบ TOELF/IELTS แต่ถ้าไม่มีคะแนน TOELF/IELTS ผู้เรียนจะต้องสอบ English Placement Test ของทางวิทยาลัยเมื่อเดินทางไปถึงแล้ว ถ้าผู้เรียนเรียนต้องการที่จะสอบ TOEFL หรือ IETS เพื่อที่จะได้รับการตอบรับเข้าเรียนในระดับวิทยาลัยโดยไม่ต้องสอบวัดมาตรฐานเพื่อเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษาก่อน สามารถทำได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้

TOEFL iBT ใช้ 61 หรือ
TOEFL PBT ใช้ 500 หรือ
IELTS ใช้ 6.0 *โดย sub-scores ต้องได้ 5.5 เป็นอย่างต่ำ

All Credits : Bellevue College

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน