เรียนต่อ Health Science แคนาดา

Photo by Warren Wong on Unsplash

เรียนต่อ Health Science แคนาดา

Health Science คือ การศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในสายการเรียนต่อแคนาดาที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คงจะหนีไม่พ้นหลักสูตรการเรียนด้านนี้ ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อแคนาดาด้าน Health Science ครับ

สิ่งที่นักเรียนไทยควรรู้ ! เรียนต่อด้าน Healthcare แคนาดา แนะนำโดย Fanshawe College

รูปแบบของหลักสูตรการเรียน

หลักสูตรการเรียนด้าน Health Science ระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยในแคนาดาเปิดสอนจะมุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมด้านทักษะ ความรู้ พร้อมประสบการณ์สำหรับการทำงานหลังจบการศึกษาได้โดยทันที (career training focused) ด้วยจุดเด่น คือ องค์ประกอบของ Work Placement ในหลักสูตรการเรียน ให้นักศึกษาได้เข้ารับการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติในการทำงานจริง ซึ่งหลักสูตรของวิทยาลัยจะแบ่งระดับของหลักสูตรการศึกษา แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

1) Certificate

โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาเรียน 1 ปี โดยมีสาขาการเรียนที่น่าสนใจ อาทิ

> Community Pharmacy Assistant at Fanshawe College (London, ON) เพื่อการทำงานร่วมกับเภสัชกรหรือเทคนิคเภสัชในการบริการ
> * Dental Assisting at Fanshawe College (London, ON) เพื่อทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์
> Doula Studies at Fanshawe College (London, ON) เพื่อทำงานดูแลและสนับสนุนคุณแม่ในช่วงก่อน ระหว่างและหลังการคลอด
> Personal Support Worker at Fanshawe College (London, ON) เพื่อทำงานสนับสนุนและดูแลผู้ที่ต้องการการดูแลและสนับสนุนในช่วงของการรักษาตัวหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
> Pre-Health Science Pathway at Fanshawe College (London, ON) เพื่อเก็บหน่วยกิต prerequisite สำหรับการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร health science ที่ต้องการเรียน

2) Diploma

โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยมีสาขาการเรียนที่น่าสนใจ อาทิ

> Addictions and Mental Health at Humber College (Toronto, ON) เพื่อบริการสนับสนุนผู้ที่ต้องการรักษาด้านสุขภาพจิตหรืออาการเสพติด
> Fitness and Health Promotion at Fanshawe College (London, ON) เพื่อการส่งเสริมผู้คนในการฝึกฝนและดูแลร่างกายให้แข็งแรงหรือเป็นไปตามที่ต้องการ
> Occupational Therapy and Physiotherapist Assistant at Fanshawe College (London, ON) เพื่อการทำงานเป็นผู้ช่วย ภายใต้การกำกับของ Therapists / Physiotherapist ในการบำบัดและการรักษา
> * Pharmacy Technician at Fanshawe College (London, ON) เพื่อการทำงานร่วมกับเภสัชกร และบุคลาการด้านการแพทย์/การรักษาพยาบาลในการดูแลสุขภาพหรือรักษาอาการป่วยของผู้ที่ต้องเข้ารับการศึกษาด้วยการจ่ายยารักษา
> * Practical Nursing at Fanshawe College (London, ON) เพื่อการทำงานที่สำคัญในกระบวนการทางการแพทย์ ตั้งแต่การจัดการการรักษา การปฏิบัติการในการรักษา และการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้ป่วย ครอบครัวและ caregivers
> * Paramedic (Public Safety) at Fanshawe College (London, ON) เพื่อทำงานแนวหน้าในการดูแลและยังชีพผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
> Office administration – Health Services (I.T.) at Fanshawe College (London, ON) เพื่อการทำงานด้านการจัดการเอกสาและข้อมูลในสถานบริการด้านการแพทย์
> Nutrition and Healthy Lifestyle Promotion at Humber College (Toronto, ON) เพื่อการทำงานในการส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพและวิถีชีวิตที่ดี
> Registered Massage Therapy at Langara College (Vancouver, BC) เพื่อการสอบและทำงานเป็นผู้มีใบอนุญาตด้าน Massage Therapy

3) Advanced Diploma

ซึ่งมักจะใช้เวลาเรียน 3 ปีการศึกษา ตัวอย่างสาขาการเรียนที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

> * Dental Hygiene at Fanshawe College (London, ON) เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพฟันและการป้องกันปัญหาสุขภาพด้านปากและฟัน
> Massage Therapy at Fanshawe College (London, ON) เพื่อการดูแล บำบัดรักษาทางกายภาพของผู้ป่วย
> * Medical Radiation Technology at Fanshawe College (London, ON) เพื่อการทำงานใช้รังสีเพื่อการสำรวจ วินิจฉัยโรค
> * Respiratory Therapy at Fanshawe College (London, ON) เพื่อการทำงานด้านการบำบัดและรักษาด้านสุขภาพระบบทางเดินหายใจ

4) Bachelor’s Degree

โดยทั่วไปแล้ว ใช้เวลาเรียน 4 ปี อาทิ

> Addictions and Mental Health at Humber College (Toronto, ON) เพื่อบริการสนับสนุนผู้ที่ต้องการรักษาด้านสุขภาพจิตหรืออาการเสพติด
> Healthcare Management at Humber college (Toronto, ON) เพื่อการทำงานบริหารจัดการในการให้บริการด้านการแพทย์
> Workplace Health and Wellness at Humber College (Toronto, ON) เพื่อการทำงานในการปรึกษา แนะนำด้านการบริการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในสถานที่ทำงาน
> Nursing at Humber College (Toronto, ON) เพื่อการทำงานเป็นพยาบาล
> Digital Health at Algonquin College (Ottawa, ON) เพื่อการนำระบบเทคโนโลยีและดิจัทัลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณะสุข

หมายเหตุ:

– สำหรับข้อ 1 – 4 ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลายในการสมัครเข้ารับการศึกษา
– สำหรับหลักสูตรทีมี * นำหน้า Fanshawe College จะกำหนดให้ผู้สมัครทุกคนสมัครเข้าเรียนหลักสูตร Pre-health Science โดยจะใช้เวลาเรียน 1 ปี และจะพิจารณาผลการเรียนในช่วงที่เรียนหลักสูตร Pre-health สำหรับการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรที่ต้องการ ทั้งนี้สำหรับหลักสูตรที่มี * นำหน้าในวิทยาลัยอื่นๆ ผู้สมัครอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเรียน Pre-health Science ก่อน หากมีเงื่อนไขในการสมัครเข้าเรียนครบตามที่กำหนด

5) Graduate Certificate

คือ ประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อนหน้าแล้ว ซึ่งมักจะเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยในรัฐ Ontario อาจจะใช้เวลาเรียน 1-2 ปี ตัวอย่างหลักสูตร

> Gerontology and Interprofessional Practice at Fanshawe College (London, ON) เพื่อการทำงานด้านการดูและรักษาผู้สูงอายุ
> Retirement Residence Management at Fanshawe College (London, ON) เพื่อการทำงานในการบริหารจัดการสถานที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
> Health Care Administration Management at Fanshawe College (London, ON) เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะด้านธุรกิจและภาวะผู้นำสำหรับการทำงานสถานที่บริการ ระบบสาธารณสุขในแคนาดา
> Digital Health at Algonquin College (Ottawa, ON) เพื่อการนำระบบเทคโนโลยีและดิจัทัลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณะสุข

6) Post-Degree Diploma

คือ ประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อนหน้าแล้ว ซึ่งมักจะเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยในรัฐ British Columbia โดยทั่วไปแล้วมักจะใช้เวลาเรียน 2 ปี

> Nursing Practice at Langara College (Greater Vancouver area, BC) เพื่อให้นักศึกษาที่ต่างที่มีวุฒิการศึกษาและใบอนุญาตทำงานเป็นพยาบาลในประเทศอื่น (นอกแคนาดา) เข้ารับการศึกษา เก็บประสบการณ์และสอบ license สำหรับใบอนุญาตและการปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลในประเทศแคนาดา
> Health Information Management at Douglas College (Greater Vancouver area, BC) เพื่อการทำงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลด้านการแพทย์
> Health Analytics at Okanagan College (Kelowna, BC) เพื่อการทำงานในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการในสถานที่บริการรักษาและระบบสาธารณสุขในประเทศแคนาดา

หมายเหตุ:

– สำหรับข้อ 5 – 6 ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในการสมัครเข้ารับการศึกษา
– ผู้สมัครที่ต้องการ​ PGWP มากกว่า 1 ปี หรือ สูงสุดถึง 3 ปี สำหรับการทำงานหลังจบการศึกษาในแคนาดา สามารถเลือกเรียนโปรแกรมการเรียนแบบ 1 + 1 เพื่อสิทธิ์ในการขอ PGWP ที่นานกว่า 1 ปีได้

สำหรับผู้เรียนที่สนใจเรียนด้าน Health Science ในแคนาดา เราขอแนะนำ Fanshawe College

เนื่องจาก :

-> วิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง London, Ontario มีค่าครองชีพในอัตราประหยัด และเป็นเมืองที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ สำหรับการศึกษาและทำงานด้าน Health Science
-> วิทยาลัยมีทรัพยากรและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และพร้อมสำหรับการเทรนในนักศึกษาจบไปทำงานได้
-> วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรด้าน Health Science สำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวนมาก
-> วิทยาลัยตอบรับนักศึกษาต่างชาติสำหรับการสมัครเข้าศึกษา แบบ conditional admission (สมัครก่อนและยื่นผลสอบวัดระดับภาษาตามในภายหลังได้) เพื่อจองสิทธิ์ในการเข้าเรียนก่อนได้

** ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเลือกดูหลักสูตรด้าน health science ในแคนาดา เพื่อให้ก้อปันกันบริการในการสมัครและดำเนินการในการเตรียมตัวก่อนไปเรียนต่อแคนาดาได้เช่นกัน **

ตัวเลือกสถาบัน

ไม่ใช่ทุกสถาบันการศึกษาจะรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนในหลักสูตรด้าน Health Science ที่สถาบันเปิดสอน ซึ่งสถาบันโดยส่วนมากแล้ว มักจะไม่ค่อยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนต่อด้าน Health Science และหากมีอาจจะมีสาขาการเรียนสอนน้อยที่เปิดรับ

สถาบันบางส่วนที่แนะนำ

นอกจากนี้แล้วเรายังมีสถาบันอื่นๆอีกที่สามารถแนะนำและให้บริการได้
สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยและสอบถามได้ครับ

เงื่อนไขและการเตรียมตัวสมัครเข้าเรียน

ควรสมัครเมื่อไหร่ ?

หลักสูตรการเรียนด้าน Health Science ได้รับความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติจากนานาประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้หลายหลักสูตรมีโอกาสที่จะปิดรับสมัคร หลังจากที่เปิดรับสมัครวันที่ 1-2 จึงแนะนำให้เตรียมตัวทำเรื่องสมัครล่วงหน้า

เงื่อนไขการสมัครเป็นอย่างไร ?

แต่ละหลักสูตรจะมีเงื่อนไขในการสมัครที่แตกต่างกัน ขอแนะนำให้ตรวจสอบ admission requirement ของหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งหากไม่แน่ใจในส่วนใด สามารถติดต่อสอบถามกับก้อปันกันได้

ต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไหม ?

สำหรับหลักสูตรการเรียนด้าน health science โดยเฉพาะ nursing มักจะต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาที่สูงกว่าเกณฑ์ทั่วไป และอาจมีการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครควรเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษให้พร้อม เนื่องจากอาจจะต้องแข่งกับผู้สมัครจากประเทศอื่นๆ อาทิ ฟิลิปปินส์ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก อย่างไรก็ตามหลายๆหลักสูตรด้าน health science ผู้สมัครสามารถใช้ผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของระดับการศึกษาและวิทยาลัยนั้นๆ ในการสมัครได้ และบางวิทยาลัย อาทิ Fanshawe College จะเปิดให้นักศึกษาต่างชาติสมัครเข้าเรียนก่อนได้ สำหรับ conditional acceptance และยื่นผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามในภายหลัง

# เรียนต่อ Health Science แคนาดา

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

นัดหมายพูดคุยผ่าน