ทำความรู้จักหลักสูตรเรียนต่ออเมริกา ระดับอุดมศึกษา

แนะนำตัวเลือกหลักสูตรเรียนต่ออเมริกา ระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนในช่วงอายุ 16 ปี+ จบม.ปลาย แล้วหรือยังไม่จบก็ได้ รวมถึงนักเรียนที่ปริญญาตรีแล้ว และต้องการศึกษาต่ออเมริกา

การเรียนสายอาชีพ

การเรียนสายอาชีพ หรือ การเรียนหลักสูตร Associate of Applied degree (vocational) นี้ เหมาะสำหรับคนที่เรียนจบม.ปลาย หรือ ป.ตรีแล้ว และสนใจไปเรียนหลักสูตรทักษะเฉพาะทางจึงเรียกได้ว่าเป็นการเรียนต่อสายอาชีพ

 หลักสูตรที่เรียนจะประกอบไปด้วยวิชาเรียนที่เน้นไปในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้น ๆ ยกตัวอย่าง สายการเรียนที่เปิดสอน เช่น Automotive, Clean Technology,Nurse, Network Information System, Cyber Security, Music Technology, Digital Filming เป็นต้น ซึ่งข้อดีของการเรียนสายอาชีพนี้ คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่สูง พร้อมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเรียกว่าประหยัดค่าใช้จ่าย 2 ปีแรก ในมหาวิทยาลัยได้เลยทีเดียว โดยหลังจากที่เรียนจบแล้วจะสามารถขอ Optional Practical Training (OPT) ได้ 1-3 ปี เช่นเดียวกับการจบป.ตรี หรือสามารถโอนหน่วยกิตบางส่วนเพื่อศึกษาต่อให้จบป.ตรีได้ ทั้งนี้ หากผู้เรียนสนใจอยากจะเรียนเพิ่มเติม 2-3 ปี ในมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับป.ตรี ก็สามารถยื่นสมัครได้ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสาขาวิชาเรียนที่เลือกเรียนได้อีกด้วย

การเรียนหลักสูตรเชิงวิชาการ (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

การสมัครเรียนหลักสูตรเชิงวิชาการะดับปริญญาตรีต่ออเมริกา หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย โดยระยะเวลาการเรียนเหมือนกับในประเทศไทย คือ  4 ปี โดย รูปแบบของสถานศึกษา 4 ปีในสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. Public University คือ มหาวิทยาลัยรัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจากภาษีของประชาชนและรัฐบาลเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีจำนวนนักศึกษาต่อชั้นเรียนในช่วง Lower division courses (ปี 1-2) ไม่ต่ำกว่า 200 คนต่อชั้นเรียน 

2. Private University คือ มหาวิทยาลัยเอกชนงบประมาณจะมาจากค่าเทอมและค่าธรรมของผู้เรียน และเงินสนับสนุนจาก donors เป็นหลัก โดยทั่วไปแล้วมาขนาดที่เล็กกว่า Public และจำนวนนักศึกษาต่อชั้นเรียนที่น้อยกว่า public universities 

3. Liberal Arts Colleges คือ วิทยาลัยสหาวิทยากร ส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันเอกชน มักจะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวนนักศึกษาต่อชั้นเรียนประมาณ 15-20 คน ตลอดทั้ง 4 ปีการศึกษา หลักสูตรการเรียนแบบสหวิทยาการ ให้มีความรู้และความสามารถแบบรอบด้าน 

4. Community College คือ สถาบันระดับอุดมศึกษาที่สามารถรองรับนักเรียนที่มีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนานาชาติในการเรียนต่อปริญญาตรีในอเมริกา โดยเริ่มต้นเรียนปี 1-2 ในวิทยาลัยก่อนโอนศึกษาต่อปี 3-4 ในมหาวิทยาลัย โดยที่มีจุดเด่น คือ ประหยัดค่าเล่าเรียนกว่าปีละ 50-70% มีขนาดนักเรียนต่อผู้สอนที่น้อยกว่า โดยเฉพาะในช่วงชั้นปีที่ 1-2 และมีบริการที่จะช่วยในการวางแผนการเรียนและการสนับสนุนให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาที่ครบวงจรและเข้าได้ถึงง่ายกว่า โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนต่างชาติ

การสมัครเรียนหลักสูตรเชิงวิชาการระดับปริญญาโทต่ออเมริกา โดยจะเรียกการศึกษาระดับปริญญาโทว่า “Graduated program” ระยะเวลาในการเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1.5-2 ปี สำหรับสาขายอดนิยมที่นักศึกษาจากเมืองไทยไปเรียนปริญญาโท ได้แก่ สาขา Business ซึ่งก็จะมีวิชาเอกทางด้าน Finance, Marketing, Management หรือ ส่วนใหญ่นิยมเรียนปริญญาโททาง MBA คือสายบริหารธุรกิจ ระบบการศึกษาของอเมริกาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยที่อเมริกาจะมี 2 ระบบ ดังนี้

  • ระบบ Quarter มี 3 เทอมใหญ่ เทอมละ ประมาณ 11 สัปดาห์ เฉลี่ยระยะเวลาเท่า ๆ กันใน 3 เทอมแรก 
  • ระบบ Semester มี 2 เทอมใหญ่ มีระยะเวลาประมาณ 15 สัปดาห์ โดยมหาวิทยาลัยที่สอนใน อเมริกาส่วนมากจะเป็นระบบ semester นี้

 การเรียนหลักสูตรพิเศษในอเมริกา ที่ไม่มีในไทย

หลักสูตร High School Completion หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่อายุ 16 ปี+ หรือจบการศึกษาระดับมัธยมปีที่ 3 แล้วที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สนใจกลับไปเรียนต่ออเมริกาหลังจากจบโครงการ โดยที่ยังไม่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย (High School) 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ได้เรียนระดับมัธยมศึกษาควบคู่ไปพร้อมกับวิทยาลัย ช่วยกระชับระยะเวลาเรียน กล่าวคือ แม้ยังไม่จบม.ปลายก็ไปศึกษาต่างประเทศได้ ไปพร้อมกับการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อต่างประเทศอีกด้วย 

โดยสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบทางเลือกในการเรียน ดังนี้

  1. เรียนหลักสูตร High School Completion และ 2+2 University Transfer คือ การเรียนในระดับมัธยมปลายและปริญญาตรีควบคู่กันในวิทยาลัย ผู้เรียนจะสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาไปพร้อมกับระดับมัธยมศึกษาได้ในระยะเวลา 2 ปี โดยการเรียนให้จบในระยะเวลาสั้น ๆ จากนานนับ 4-5 ปี ผู้เรียนจะต้องลงเรียนวิชาตามที่วิทยาลัยกำหนด เพื่อจบหลักสูตร High School Completion และอาจจะต้องลงเรียนวิชาเรียนเพิ่มเติม ทั้งนี้สามารถเลือกวิชาเลือก (electives) ได้โดยมีตัวเลือกที่จำกัดกว่านักเรียนที่เรียนเฉพาะหลักสูตร 2+2 University Transfer เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาของวิทยาลัยที่ได้รับการรับของโดยรัฐ Washington

หากสนใจอยากรู้ว่าหลักสูตรนี้เหมาะกับเราหรือไม่พร้อมรีวิวจากผู้เรียนจริง คลิกเลย!

  • เรียนเฉพาะหลักสูตร 2+2 University Transfer คือ หลักสูตร 2+2 University Transfer สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) ในอเมริกา โดยสามารถเริ่มเรียน 2 ปีแรกในวิทยาลัย (College) ได้เลยตั้งแต่อายุ 16-17 ปี และโอนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย (University) อีก 2 ปีเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวุฒิปริญญาตรีที่ได้จะเป็นวุฒิที่เหมือนกันกับนักศึกษาที่ในมหาวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง แต่สามารถช่วยประหยัดค่าใช่จ่ายในการเรียนต่อปีด้วยระยะเวลาเรียนที่ลดลง

ทั้งนี้ หากต้องการมีวุฒิเทียบเท่าม.ปลายด้วย ก็สามารถไปสมัครสอบ GED เป็นวุฒิจบเทียบเท่าม.ปลายในอเมริกาได้ แต่ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องจบ GED ก่อนสมัครไปเรียนที่วิทยาลัย

หากสนใจอยากรู้ว่าหลักสูตรนี้เหมาะกับเราหรือไม่พร้อมรีวิวจากผู้เรียนจริง คลิกเลย!

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

นัดหมายพูดคุยผ่าน