Daily Conversation

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Daily Conversation กับ KPG LIVE ใช้แบบเรียนประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนาหลายรูปแบบ ที่มีประโยชน์และน่าสนใจ โดยที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

Daily Conversation 1 (A1)

แบบเรียนนี้ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนาที่หลากหลาย ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะการสนทนาเบื้องต้น ผู้เรียนจะได้เพิ่มพูนคำศัพท์ใหม่ๆ และได้ฝึกพูดโต้ตอบในสถานการณ์จริง พร้อมกับเรียนรู้สำนวนที่เป็นประโยชน์สำหรับการสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

บทเรียน 1-20

1. It’s nice to meet you.
2. He’s in his thirties.
3. He’s wearing a jacket and a tie.
4. Do you have the time?
5. How long are you staying?
6. How do you like your job?
7. Isn’t she amazing?
8. My favorite sport is tennis.
9. Do you know where the remote control is?
10. You look just like your dad
11. What do you want to do this weekend?
12. They’re on sale.
13. Are you ready to order?
14. I haven’t seen you in ages.
15. Did you have a good vacation?
16. What’s your apartment like?
17. I hope to be famous someday.
18. What’s the weather like outside?
19. Do you have a smaller pair?
20. Where’s the post office?

Daily Conversation 2 (A1)

แบบเรียนนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาที่หลากหลาย ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะการสนทนาเบื้องต้น ผู้เรียนจะได้เพิ่มพูนคำศัพท์ใหม่ๆ ผ่านบทเรียนสั้นๆ ที่น่าสนใจ เน้นกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดมากยิ่งขึ้น

บทเรียน 1-20

1. How was your weekend?
2. How much is the fare?
3. That’s very kind of you.
4. What do you have in mind?
5. It’s your treat this time.
6. How about this key chain?
7. We will be landing shortly.
8. What seems to be the problem?
9. I love my customers.
10. Why not take up jogging?
11. Maybe some other time?
12. I had an appointment
13. I don’t play much anymore.
14. What’s the problem?
15. Just leave them in you room
16. How was the movie?
17. Nothing to be afraid of.
18. It looks like it’s delayed.
19. I have a reservation.
20. Can I give you a ride?

Daily Conversation 3 (A2)

แบบเรียนนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างทักษะการสนทนาเบื้องต้น ผู้เรียนจะได้เพิ่มพูนคำศัพท์ใหม่ๆ และได้ฝึกฝนทักษะการพูดจำนวนมาก เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการพูดสนทนาโต้ตอบได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

บทเรียน 1-20

1. What’s she like?
2. I’m really glad we moved here.
3. I have a splitting headache.
4. That looks really nice to you
5. What are you up to this weekend?
6. Do you want to check it out?
7. I didn’t mean to hit you.
8. What do you think of Chris?
9. Do you need me to help you?
10. I wish I could afford to stay here.
11. That’s hilarious!
12. Do you have any plans for tonight?
13. Did you watch the show last night?
14. What’s it like?
15. He used to have that preppy look.
16. I used to live in a house.
17. I hear it’s fascinating.
18. Why do you think that?
19. Isn’t he the one who painted the Mona Lisa?
20. I don’t think it’s worth mentioning.

Daily Conversation 4 (A2)

แบบเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานในระดับหนึ่ง และต้องการที่จะพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่ว บทเรียนประกอบด้วยโครงสร้างประโยคที่พบบ่อย รวมถึงศัพท์สำนวนที่มีประโยชน์มากมาย

บทเรียน 1-20

1. We had a lot of catching up to do.
2. Did you hear the office rumor?
3. Do you remember when we were kids?
4. They’re growing up too fast.
5. You need to make time for yourself.
6. I’ll introduce you when she gets home.
7. Tell him I need to reschedule the meeting.
8. What if she finds out?
9. How long has it been in the shop?
10. May I ask what is wrong?
11. It’s old-fashioned.
12. You talked me out of it.
13. Don’t believe everything you see.
14. You don’t have a sense of humor.
15. Can we afford to buy a new one?
16. I get to choose the show next time
17. How long have you been waiting?
18. You always change your mind
19. Are you calling me a liar?
20. I am very impressed.

Daily Conversation 5 (B1)

แบบเรียนนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และประยุกต์ใช้คำศัพท์และสำนวนสำหรับการสนทนาในชีวิตประจำวัน พัฒนาความคล่องแคล่วในการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในที่ทำงาน พัฒนาทักษะการฟังผ่านกิจกรรมแสนสนุก รวมถึงเพิ่มพูนความสามารถด้านไวยากรณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ

บทเรียน 1-20

1. Looks like we’re going to be roommates.
2. What a coincidence.
3. I started dating him a week ago.
4. Where did you buy it?
5. What movies have you seen lately?
6. Why don’t you quit.
7. Do you like to watch baseball?
8. I’m going to celebrate tonight.
9. All you have to do is find the right one.
10. It’s not the end of the world.
11. I’m leaning towards English literature.
12. Do you want me to show you around?
13. It’s pretty tough to get in
14. I’m leaning towards business.
15. I never got into basketball.
16. I worked over the summer at a restaurant.
17. I have been up all night studying.
18. What are you afraid of?
19. I always wanted to go to Mexico.
20. That’s because you don’t exercise.

Daily Conversation 6 (B1)

แบบเรียนนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่กว้าง เหมาะสำหรับบทสนทนาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริงในหลายสถานการณ์ บทเรียนเนื้อหาใหม่เหล่านี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

บทเรียน 1-20

1. What do you most enjoy cooking?
2. What kind of customers do you find difficult?
3. What about the oldest children in a family?
4. Who is an expert on road safety?
5. Do you know what you need?
6. It makes no sense to go chasing.
7. Can I get you anything else?
8. Are you sure you want to shut down now?
9. Were you good at sports yourself?
10. What do you use Facebook for?
11. Why don’t we get some coffee?
12. Do you mind if I join you?
13. Do you prefer playing sports or watching them?
14. That isn’t exactly my idea of a great night out.
15. So what gave her the idea for the website?
16. Do you remember the great times we had at uni?
17. How on earth did she get the children to agree?
18. So what were the results?
19. But that doesn’t make him a suspect.
20. I couldn’t live without my hairdryer.

Daily Conversation 7 (B2)

แบบเรียนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น เน้นไปที่การเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนผ่านบทเรียนที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจ และสามารถนำไปปรับใช้งานได้จริง

บทเรียน 1-20

1. I’m a career coach.
2. Do people these days dress their age?
3. Why is it called an operating theatre?
4. Who’s an air traffic controller?
5. I don’t really want to go through that again.
6. The most up-to-date weather forecasts.
7. We try and do a little bit of recycling.
8. The Story of a Sleepwalker
9. You just might be able to avoid an argument.
10. It was a very unusual job.
11. What’s the safest room to hide your valuables in?
12. Would you say that was true?
13. Let’s be clear about this.
14. People always look forward to them.
15. What’s the first one in your top five?
16. I’m influenced by reviews.
17. I must admit that it’s a scientific myth.
18. What is the controversy about what Armstrong said?
19. This was extremely unusual.
20. The Great Thing About 3D Printing

Daily Conversation 8 (B2)

แบบเรียนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น เน้นไปที่การเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนผ่านบทเรียนที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจ และสามารถนำไปปรับใช้งานได้จริง

บทเรียน 1-20

1. They’re working at the peak of their abilities.
2. What made you apply for the job?
3. Where did your family originate from?
4. What did you find out about your family history?
5. I wouldn’t say I know too much about my family.
6. In the end, we all got together.
7. How Memory Shapes Our Past?
8. That accent was very thick.
9. History Goes to the Movies.
10. You can get the idea across.
11. Justice had been done
12. It’s just such a waste of time.
13. Does it matter how wealthy you are?
14. Where did the idea of microfinance come from?
15. Do you consider yourself good with money?
16. I couldn’t stand the fingerprints on it.
17. What is it that inspires you?
18. The myths and old wives’ tales that are out there.
19. Have you ever used alternative medicine?
20. What I like best about living here.

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน