Power Speaking

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Power Speaking กับ KPG LIVE ใช้แบบเรียนประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ที่จะมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนคิด และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมั่นใจ

Pre-Basic Speaking (A1)

แบบเรียนนี้ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนาสำหรับผู้เริ่มต้น บทเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนจดจำคำศัพท์และสำนวนพื้นฐาน เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่นได้

บทเรียน 1-20

1. Basic Introduction
2. The Weekend
3. Asking Wh-Questions
4. Time, Duration, Frequency
5. Shopping
6. Ordering a Meal
7. Asking for Help
8. Asking for Directions
9. Weekend Plans
10. Health Problems
11. Small Talk
12. Talking about Jobs
13. The Family
14. Movies
15. Describing People
16. The Weather
17. Talking on the Phone
18. Locations
19. Describing Things
20. Fashion and Clothes

Let’s Talk 1 (A1)

แบบเรียนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนในระดับเริ่มต้นได้คุ้นเคยกับการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบเห็นได้ทั่วไป เรียนรู้รูปแบบประโยคเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนา รวมถึงสามารถที่จะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิหลังหรือประสบการณ์ส่วนตัวของตนเองได้

บทเรียน 1-20

1. Paris
2. Moon
3. Baguio City
4. Pattern 1 and 2
5. Being Superstitious
6. The Best Present
7. Email from California
8. Patterns 3 and 4
9. A Sweet Deed
10. Summer in the Farm
11. The Kessels
12. Patterns 5 and 6
13. Phones, Phones, Phones
14. The Happiest Holiday
15. Coffeeholic
16. Patterns 7 and 8
17. Shopping for a Pair of Pants
18. A Surprise Test
19. Garbage Disposal
20. Patterns 9 and 10

Let’s Talk 2 (A1)

แบบเรียนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนในระดับเริ่มต้นได้พัฒนาการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ได้เรียนรู้และนำรูปแบบประโยคไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนา รวมถึงสามารถที่จะตอบคำถามในเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิหลังหรือประสบการณ์ส่วนตัวของตนเองได้

บทเรียน 1-20

1. Hummingbirds
2. Sahara
3. Halloween
4. Patterns 1 and 2
5. The Oscars
6. Mark Zuckerburg
7. Coincidence
8. Patterns 3 and 4
9. Machu Picchu
10. Leonardo da Vinci
11. The Empire State Building
12. Patterns 5 and 6
13. The Number Thirteen
14. Double -decker Buses
15. Colors
16. Patterns 7 and 8
17. Mr. Emoji
18. The Lourve
19. The Great Barrier Reef
20. Patterns 9 and 10

Let’s Talk 3 (A2)

แบบเรียนนี้เน้นพัฒนาทักษะการพูดสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับปานกลาง ที่คุ้นเคยกับการพูดคุยผ่านบทสนทนาขั้นพื้นฐาน และพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะการสื่อสารเชิงปฏิบัติ เพื่อที่จะสามารถทำความเข้าใจและสื่อสารแนวความคิดที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

บทเรียน 1-18

1. A Habit is a Nasty Thing
2. Does Blood Type Affect Personality
3. Culture Differences
4. Bridging the Generation Gap
5. Stereotyping
6. Socializing: A Way to Know Oneself Better
7. To Marry or Not to Marry
8. The Beauty in a Woman
9. Exotic Foods
10. Odd Behavior
11. Unexplained Mysteries
12. Saving Face
13. Gender Wars
14. Social Issues
15. True Lies
16. Writing: Just a Letter
17. Platonic Male Female Relationships
18. Should Wives Work?

Let’s Talk 4 (A2)

แบบเรียนนี้สำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับปานกลาง เพื่อพัฒนาความสามารถในการอภิปราย และการตอบสนองต่อเนื้อหาของบทความที่ได้อ่าน นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้วางกลยุทธ์การสื่อสารอย่างเป็นระบบ สำหรับนำไปใช้ในการอภิปราย

บทเรียน 1-20

1. The Right to Know
2. Truth or White Lie
3. Surrogate Mother
4. Public Breastfeeding
5. Punishment for Shoplifting
6. Proper Etiquette
7. Scientists Disobedient to Mother Nature
8. Sending Women to Combat
9. Publishing Names
10. Human Growth Hormone
11. Euthanasia
12. Suicide
13. Death-Bed Confessions
14. A Life for a Life
15. State Matchmaking
16. Self-Awarded Gifts
17. A Deposition
18. Gun Control
19. Environmental Holocaust
20. What is Everything in Life

Let’s Talk 5 (B1)

แบบเรียนนี้สำหรับผู้เรียนที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะการสื่อสารเชิงปฏิบัติ เพื่อที่จะได้ฝึกทำความเข้าใจ และสามารถแสดงออกทางความคิดที่น่าสนใจได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

บทเรียน 1-17

1. Advertisements
2. Right-Brain Jobs
3. Proverbs
4. Life Expectancy
5. LGBT: Should We Accept Them?
6. Crime and Punishment
7. Moral Dilemmas
8. Making Changes
9. Academic Qualification Ensures Success in Life?
10. What to Consider in Choosing a Spouse or Partner
11. Modern Life
12. Trying New Things… Risk and Reward
13. Superstitions: What Do You Believe?
14. Time Off… Vacation
15. Learning From Daily Life
16. Freedom, Choice, and Responsibility
17. Being Young: A State of Mind

Let’s Chat 1 (B1)

แบบเรียนนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการช่องทางสำหรับการสร้างกลยุทธ์ในการเพิ่มพูนแรงจูงใจ พัฒนาความคล่องแคล่ว ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นอย่างเสมอภาค ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างลึกซึ้ง และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

บทเรียน 1-15

1. New Year’s Resolutions Difficult to Keep
2. Fatherhood Lessons to Help Families Stay Together
3. 30 Million People Invited to Read Book
4. Keeping Cold Could Keep You Thinner
5. 90-Year-Old Starts Elementary School
6. Man Waits 3 Hours for Ambulance
7. Record Number of Flowers Bloom
8. Hospital Chains Toys to Bed to Stop Thieves
9. Unemployed Young People Very Stressed
10. Tech Giants Woo 15-Year Old Whiz Kid
11. HSBC Bank Helped the Rich Hide Money
12. Britain Says Yes to 3-Parent Babies
13. University Students Take “Impossible” Exam
14. India PM Says NO to Temple in His Name
15. Man Sues Women’s University

Let’s Chat 2 (B2)

แบบเรียนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารในหลายแง่มุม ประกอบด้วย การสื่อสารอย่างชัดเจน การยืนยันในความคิด รวมถึงการรับฟังแง่มุมทางความคิดที่แตกต่าง

บทเรียน 1-15

1. Cut Music to an Hour a Day
2. US Circus to End Use of Elephants
3. Sportswear Maker Accused of Sexism
4. Scientists’ Invent “Anti-Ageing Chocolate”
5. Thirteen-Year-Old Invents New Braille Printer
6. Japanese Government to Play Matchmaker
7. Money Makes You a Bad Person
8. 600 Students Expelled For Cheating
9. London Drivers Face Idling Fire
10. World Airlines Change Cockpit Rules
11. Arab League Agrees To Make Arab Army
12. More British People Fixing Their Own Teeth
13. 60 is the New Middle Age, Not 50
14. NZ PM in Ponytail-Pulling Problem
15. We Need to Prepare for the Internet of Things

Let’s Chat 3 (B2)

แบบเรียนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารในหลายแง่มุม ประกอบด้วย การสื่อสารอย่างชัดเจน การยืนยันในความคิด รวมถึงการรับฟังแง่มุมทางความคิดที่แตกต่าง เพื่อส่งเสริมการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

บทเรียน 1-20

รายละเอียดบทเรียนติดต่อขอรับได้กับครูผู้สอน

Let’s Chat 4 (C1)

แบบเรียนนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษสูง บทเรียนประกอบด้วยบทความข่าวสารรอบโลก และประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทำความเข้าใจ และสามารถแสดงออกทางความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ

บทเรียน 1-20

1. 10-Year-Old’s Pregnancy Fuels Mexican Abortion Debate
2. What is Relationship Anarchy
3. Media Censorship
4. Homeschooling Vs. Public School – Which is Better?
5. Hate Crimes are a National Problem
6. Computer and Video Games: The Pros and Cons
7. War Costs Greater than Acknowledged
8. Dictatorship Vs. Democracy
9. The Reality of Arranged Marriages
10. Child Labor in the Philippines
11. Children Watch and Average of 4 hours of Television Daily
12. Masculinism
13. Principal makes Cheerleaders Don Sweats Under Risque Skirts
14. Discrimination Against Disabled People in the Workplace
15. Korea Proposes to Send Flood Aid to North
16. Colleges Tell Smokers: You’re not Welcome Here
17. Don’t Just Blame Teacher Expectations
18. Life Expentancy
19. Pros and Cons of Standardized Testing
20. Should Same Sex Marriage be Legalized

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์/คอร์สออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน