บริการทนายยื่นขอวีซ่าแคนาดา by KPG Overseas

เนื่องจากบริษัทให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศโดยทั่วไป (หากไม่ได้มีทนายด้านการยื่นขอวีซ่าภายในบริษัท) รวมถึง KPG ไม่สามารถให้คำปรึกษาและเป็นผู้แทนในการยื่นขอวีซ่าแคนาดาให้ได้ เนื่องจากกฎหมายของประเทศแคนาดาได้สงวนบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวนี้ไว้ให้ทนายที่มีใบอนุญาตด้านความเป็นพลเมืองและการอพยพ (Citizen & Immigration) ทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้น 

KPG (ก้อปันกัน) จึงขอนำเสนอบริการทนายยื่นขอวีซ่าแคนาดา เพื่อนำเสนอทางเลือกและบริการเสริมให้กับบุคลที่มีความสนใจยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา ซึ่งจะช่วยตรวจสอบ แนะนำและดำเนินการจัดการและตัวแทนในการยื่นสมัครขอวีซ่า

แนะนำบริการทนายยื่นขอวีซ่าแคนาดา

Parwinder Sadana

 • RCIC.,ICCRC.,CAPIC.,CMI
 • Citizenship & Immigration Practitioner, Commissioner of Oats, BC. Canada.
 • Member: Canada-ASEAN Business Council., CANCHAM Thailand.
  • ทนายชาวแคนาดามีใบอนุญาต และประสบการณ์กว่า 17 ปี + ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษาและเป็นตัวแทนในการยื่นขอวีซ่าแคนาดา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • ทนายที่เราร่วมงานด้วยมีสำนักงานอยู่ที่ Vancouver ประเทศแคนาดา ได้ช่วยให้นักเรียนของเราที่มีประวัติและความเสี่ยงที่จะโดนปฏิเสธวีซ่า รวมถึงนักเรียนที่มีประวัติโดนปฏิเสธวีซ่าอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ผู้สมัครที่มีเอกสารและรายละเอียดด้านการเงินที่จำกัด ผู้สมัครที่มี sponsor ที่มีสัมพันธ์ที่ห่างไกลจากตัวผู้สมัครเอง (ทั้งนี้แผนการ ข้อมูลและเอกสารของผู้สมัครสำหรับการยื่นขอวีซ่าแคนาดาควรจะเป็นไปตามรายละเอียดที่เหมาะสมด้วย)
  • ทนายมีประสบการณ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญ รู้ข้อกฎหมาย ดังนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธในการขอวีซ่า (หากโดยปฏิเสธวีซ่าจากการยื่นโดยไม่ใช้ทนาย และต้องการยื่นใหม่โดยใช้ทนาย ค่าธรรมเนียมของทนายในการแก้ไขเคสจะสูงกว่าในการใช้บริการทนายครั้งแรก)
  หมายเหตุ:
  • ตรวจสอบข้อมูลและสถานะของทนายที่เราร่วมงานด้วยได้จาก https://iccrc-crcic.ca/find-a-professional/  (เว็บไซต์สำหรับการตรวจสอบสถานะของ Canadian Immigration Speciailist ที่มี license ในการเป็นตัวแทนยื่นเคสเกี่ยวกับวีซ่าและผู้ยพยพ) เสิร์ชชื่อ Parwinder Sadana
  • ทนายที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ KPG นั้นจะดูแลและบริการให้เพียงเฉพาะเคสของผู้สมัครที่เลือกใช้บริการทนาย ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพียงเท่านั้น และ KPG ไม่บังคับให้ผู้สมัครเรียนใช้บริการของทนาย
  • KPG แนะนำบริการนี้สำหรับบุคคลที่ต้องการขอรับคำปรึกษาและการใช้บริการทนนายเพื่อลดความเสี่ยงในการโดนปฏิเสธ เพิ่มโอกาสที่จะได้รับอนุมัติการยื่นขอวีซ่า ด้วยประสบการณ์และความรู้ของทนายเพียงเท่านั้น  และไม่สามารถการันตีผลในการยื่นขอวีซ่าได้โดยสมบูรณ์
  • สำหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวที่ไม่ได้ใช้บริการทนาย KPG จะให้คำแนะนำและบริการโดยอิงจากรายละเอียดของ IRCC (หน่วยงานของรัฐบาลแคนาดาด้านการอพยพ ลี้ภัยและพลเมืองเพียงเท่านั้น)

  ประเภทของวีซ่าแคนาดาที่เราเปิดให้บริการ

  วีซ่าท่องเที่ยว (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวีซ่าชั่วคราว Temporary Resident Visa – TRV) คือเอกสารทางการที่อยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถเดินทางเข้าประเทศแคนาดาได้ตามข้อกำหนด โดยวีซ่าท่องเที่ยวนั้น สามารถดำเนินการสมัครได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และเอกสาร

  นักท่องเที่ยวส่วนมากจำเป็นที่จะต้องใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าประเทศแคนาดา ซึ่งบุคคลสัญชาติไทยยังคงต้องใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าประเทศแคนาดา

  บริการของ KPG รวมกับทนายจะครอบคลุมถึง
  • การยื่นขอ Visitor Permit ครั้งแรก
  • การยื่นใหม่ แก้ไขกรณีโดนปฏิเสธการขอ Visitor Permit
  ระยะเวลาที่สามารถพำนัก

  นักท่องเที่ยวส่วนมากสามารถพำนักได้นานถึง 6 เดือนในประเทศแคนาดา ต่อการเดินทางเข้าประเทศ 1 ครั้ง

  ณ สนามบิน เจ้าหน้าที่อาจให้นักท่องเที่ยวพำนักได้น้อยกว่าหรือมากกว่า 6 เดือน โดยวันที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางออกจากประเทศแคนาดาจะถูกระบุไว้ในหนังสือเดินทาง นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่อาจให้เอกสารบันทึกการเดินทางที่ระบุวันที่ต้องเดินทางออกจากประเทศแคนาดาเช่นกัน

  หากไม่มีตราประทับบนหนังสือเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถพำนักได้ 6 เดือนหลังจากวันที่เดินทางมาถึงประเทศแคนาดาหรือจนกว่าหนังสือเดินทางจะหมดอายุ หากต้องการตราประทับ นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ หากสนามบินที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงใช้เครื่องตรวจคนเข้าเมือง ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ใช้เครื่องตรวจคนเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา คลิก

  วีซ่านักเรียนแคนาดา (Study Permit) คือ เอกสารที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ารับการศึกษาในสถาบันต่างๆ ที่กำหนดในประเทศแคนาดาได้ ชาวต่างชาติส่วนมากจำเป็นที่จะต้องใช้วีซ่านักเรียนเพื่อเข้ามาศึกษาในประเทศแคนาดา โดยเฉพาะสำหรับการเข้ารับการศึกษาที่ใช้เวลานานกว่า 6 เดือน ซึ่งก่อนที่จะสมัครขอวีซ่านักเรียนได้ ผู้สมัครจะต้องมีเอกสารการตอบรับ (LOA) จากสถานศึกษาก่อน

  บริการของ KPG ร่วมกับทนายจะครอบคลุมถึง
  • การยื่นขอ study permit
  • การยื่นใหม่ แก้ไขกรณีโดนปฏิเสธการขอ study permit
  • การต่ออายุ study permit ในแคนาดา
  • การเปลี่ยนสถานะจากวีซ่าท่องเที่ยว TRV เป็นวีซ่านักเรียน (study permit) หรือวีซ่าทำงาน (work permit)
  • การยื่นขอ PGWP เพื่อการทำงานหลังการจบการศึกษา

  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนแคนาดา คลิก

  Express Entry กระบวนการยื่นสมัครสำหรับแรงงานฝีมือ (skilled worker immigration) ที่ต้องการขออพยพ หรือขอสถานะเป็นผู้พักอาศัยถาวรในประเทศแคนาดา

  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

  โปรแกรมวีซ่า Start-up ของประเทศแคนาดามีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติที่มีทักษะและความสามารถในการสร้างธุรกิจในประเทศแคนาดาที่:

  • เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ
  • สามารถสร้างอาชีพให้กับพลเมืองในประเทศแคนาดาได้
  • สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

  บุคคลที่จะมีคุณสมบัติที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ จะต้องเป็นคู่สมรส คู่ครองชีพ (รวมถึงที่ไม่ได้จะเทียนทางกฎหมาย และคู่ครองชีพเพศเดียวกัน) หรือบุตรของผู้อุปถัมภ์

  โดยจะผู้อุปถัมภ์จะต้องสามารถ:

  • ให้การสนับสนุนทางการเงินได้
  • ทำให้แน่ใจว่าผู้รับการอุปถัมภ์จะไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือทางสังคมจากรัฐบาล

  อ่านเพิ่มเติม คลิก

  วีซ่าท่องเที่ยว (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวีซ่าชั่วคราว Temporary Resident Visa – TRV) คือเอกสารทางการที่อยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถเดินทางเข้าประเทศแคนาดาได้ตามข้อกำหนด โดยวีซ่าท่องเที่ยวนั้น สามารถดำเนินการสมัครได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และเอกสาร

  นักท่องเที่ยวส่วนมากจำเป็นที่จะต้องใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าประเทศแคนาดา ซึ่งบุคคลสัญชาติไทยยังคงต้องใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าประเทศแคนาดา

  บริการของ KPG รวมกับทนายจะครอบคลุมถึง
  • การยื่นขอ Visitor Permit ครั้งแรก
  • การยื่นใหม่ แก้ไขกรณีโดนปฏิเสธการขอ Visitor Permit
  ระยะเวลาที่สามารถพำนัก

  นักท่องเที่ยวส่วนมากสามารถพำนักได้นานถึง 6 เดือนในประเทศแคนาดา ต่อการเดินทางเข้าประเทศ 1 ครั้ง

  ณ สนามบิน เจ้าหน้าที่อาจให้นักท่องเที่ยวพำนักได้น้อยกว่าหรือมากกว่า 6 เดือน โดยวันที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางออกจากประเทศแคนาดาจะถูกระบุไว้ในหนังสือเดินทาง นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่อาจให้เอกสารบันทึกการเดินทางที่ระบุวันที่ต้องเดินทางออกจากประเทศแคนาดาเช่นกัน

  หากไม่มีตราประทับบนหนังสือเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถพำนักได้ 6 เดือนหลังจากวันที่เดินทางมาถึงประเทศแคนาดาหรือจนกว่าหนังสือเดินทางจะหมดอายุ หากต้องการตราประทับ นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ หากสนามบินที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงใช้เครื่องตรวจคนเข้าเมือง ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ใช้เครื่องตรวจคนเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา คลิก

  วีซ่านักเรียนแคนาดา (Study Permit) คือ เอกสารที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ารับการศึกษาในสถาบันต่างๆ ที่กำหนดในประเทศแคนาดาได้ ชาวต่างชาติส่วนมากจำเป็นที่จะต้องใช้วีซ่านักเรียนเพื่อเข้ามาศึกษาในประเทศแคนาดา โดยเฉพาะสำหรับการเข้ารับการศึกษาที่ใช้เวลานานกว่า 6 เดือน ซึ่งก่อนที่จะสมัครขอวีซ่านักเรียนได้ ผู้สมัครจะต้องมีเอกสารการตอบรับ (LOA) จากสถานศึกษาก่อน

  บริการของ KPG รวมกับทนายจะครอบคลุมถึง
  • การยื่นขอ study permit
  • การยื่นใหม่ แก้ไขกรณีโดนปฏิเสธการขอ study permit
  • การต่ออายุ study permit ในแคนาดา
  • การเปลี่ยนสถานะจากวีซ่าท่องเที่ยว TRV เป็นวีซ่านักเรียน (study permit) หรือวีซ่าทำงาน (work permit)
  • การยื่นขอ PGWP เพื่อการทำงานหลังการจบการศึกษา

  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนแคนาดา คลิก

  Express Entry กระบวนการยื่นสมัครสำหรับแรงงานฝีมือ (skilled worker immigration) ที่ต้องการขออพยพ หรือขอสถานะเป็นผู้พักอาศัยถาวรในประเทศแคนาดา

  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

  โปรแกรมวีซ่า Start-up ของประเทศแคนาดามีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติที่มีทักษะและความสามารถในการสร้างธุรกิจในประเทศแคนาดาที่:

  • เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ
  • สามารถสร้างอาชีพให้กับพลเมืองในประเทศแคนาดาได้
  • สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

  บุคคลที่จะมีคุณสมบัติที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ จะต้องเป็นคู่สมรส คู่ครองชีพ (รวมถึงที่ไม่ได้จะเทียนทางกฎหมาย และคู่ครองชีพเพศเดียวกัน) หรือบุตรของผู้อุปถัมภ์

  โดยจะผู้อุปถัมภ์จะต้องสามารถ:

  • ให้การสนับสนุนทางการเงินได้
  • ทำให้แน่ใจว่าผู้รับการอุปถัมภ์จะไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือทางสังคมจากรัฐบาล

  อ่านเพิ่มเติม คลิก

  ขั้นตอนการดำเนินการ

  1) การให้คำปรึกษา

  ทางเราสามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมีค่าใช้จ่าย ในครั้งแรกการให้คำปรึกษาอาจใช้เวลาถึง 30 นาที สามารถเข้ารับคำปรึกษาด้วยตนเอง และ/หรือพร้อมคู่สมรส/คู่ครองชีพ ผ่านทางโทรศัพท์หรือ Skype ซึ่งในระหว่างการให้คำปรึกษา เราจะทำการประเมินข้อมูลพื้นฐานคุณสมบัติ รวมถึงรายละเอียดส่วนตัวโดยไม่มีพันธะผูกพันใดๆ

  *การให้คำปรึกษาในเบื้องต้นนี้จะมีค่าบริการ 2,000 บาท สำหรับผู้สมัครเดี่ยว หรือ 2,500 บาทสำหรับคู่สมรส/คู่ครองชีพ

  2) การประเมินทางเลือก

  หลังจากการประเมินในเบื้องต้น หากมีความประสงค์ที่จะดำเนินการ เราจะมีการดำเนินการเซ็นสัญญาเพื่อรับและให้บริการ ซึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการ จะสามารถชำระเป็นส่วนๆตามขั้นตอนได้ ขึ้นกับความละเอียดซับซ้อนของแต่ละกรณี

  *ค่าใช้และค่าดำเนินการจะขึ้นอยู่วัตถุประสงค์และรูปแบบของวีซ่า รวมถึงเงื่อนไข รายละเอียดและความซับซ้อนของกรณี ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งให้ทราบสำหรับการพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป

  3) การเซ็นสัญญา

  หลังจากที่แสดงความประสงค์ที่จะขอรับบริการแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องทำการเซ็นสัญญากับที่ปรึกษาทางการย้ายถิ่นฐาน โดยในสัญญานั้นจะระบุขอบเขตของการให้บริการ ระยะเวลาในการชำระค่าดำเนินการ รวมถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย

  4) ขั้นเตรียมการดำเนินการ

  ในขั้นตอนนี้จะรวมถึง การกรอกเอกสารการย้ายถิ่นฐาน การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการดำเนินการ รวมทั้งแนะนำขั้นตอนในการขอใบรับรองทางการแพทย์ และใบรับรองจากกรมตำรวจด้านประวัติอาชญากรรม

  5) การเสนอพิจารณาตามกฎหมาย

  หลังจากที่มีการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดครบถ้วนแล้ว ที่ทนายปรึกษาทางการย้ายถิ่นฐานจะทำการเตรียมเอกสารโดยอ้างอิงกฎหมายและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐาน เพื่อส่งให้กับทางผู้มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการย้ายถิ่นฐาน

  6) แฟ้มเอกสาร

  เอกสารทั้งหมดจะถูกยื่นเสนอพิจารณาโดยที่ทนายปรึกษาทางการย้ายถิ่นฐานให้กับผู้ที่มีอำนาจลงนามรับรองเอกสาร

  7) การติดตาม

  หลังจากการยื่นเสนอพิจารณา ที่ปรึกษาทางการย้ายถิ่นฐานจะทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ออกเอกสารวีซ่า เพื่อติดตามผลและสถานะของเอกสาร เตรียมเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่เจ้าหน้าร้องขอ ทำสำเนาบันทึกของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทราบการดำเนินเอกสารได้อย่างชัดเจน โดยระหว่างการดำเนินการเอกสารนั้น ทางที่ปรึกษาทำการแจ้งกับผู้ใช้บริการในทุกขั้นตอน

  8) การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์

  ในบางกรณี อาจมีการสัมภาษณ์จากทางเจ้าหน้าที่ออกเอกสารวีซ่า ทางเราจะเป็นผู้ช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการสัมภาษณ์ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของแต่ละคำถามเพื่อสร้างความมั่นใจในการสัมภาษณ์ให้กับผู้ใช้บริการสมัครขอวีซ่า

  ประสานงานและร่วมดำเนินการโดย

  Kanpong Thaweesuk

  กันต์พงศ์​ ทวีสุข

  ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบจก.ก้อปันกัน กิจการให้คำปรึกษาและบริการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ตลอดจนการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศฟิลิปปินส์ และการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูต่างชาติ ภายใต้แบรนด์ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน (KorPunGun Overseas Education)