GLOBAL LANGUAGE CEBU

เรียนภาษาอังกฤษในเซบู GLC : GLOBAL LANGUAGE CEBU โรงเรียนสอนภาษาโฉมใหม่ของ IDEA Cebu เปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย ได้แก่ หลักสูตรเน้นพัฒนาทักษะการพูดคุยสื่อสาร หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC IELTS หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Photo Credits : GLC

GLOBAL LANGUAGE CEBU

เรียนภาษาอังกฤษที่เซบู ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษในเซบู GLC : GLOBAL LANGUAGE CEBU โรงเรียนสอนภาษาโฉมใหม่ของ IDEA Cebu เปิดทำการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้ต้อนรับนักเรียนกว่า 10,000 คน จาก​ญี่ปุ่น รวมถึงประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้

GLC ให้ความสำคัญกับ LEARN, HAVE FUN, EXPERIENCE ให้ผู้เรียนได้เรียนในชั้นเรียน สนุกสนามไปกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับมีประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ สำหรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

จุดเด่นของ GLC

GLC ได้รับการดูแลและบริหารจัดการโดยชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์และให้ความสำคัญกับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน

Quality : ครูผู้สอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ GLC เป็นสถาบันเดียวในเซบู ที่ได้รับการรับรองให้เป็น CELTA training center ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านมาตรฐานและคุณภาพของมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ​ และผู้สอนของ GLC 15% มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ CELTA รวมถึงบทเรียนที่อิงตามมาตรฐานการจัดระดับภาษาอังกฤษสากล (CEFR: Common European Framework)

Best Location : สถาบัน GLC ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Cebu มีแหล่งการค้า รวมถึงสถานที่สำหรับการทำกิจกรรม การพบปะสังสรรค์อื่นๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาดกลางคืน เพื่อให้ผู้เรียนได้ออกไปทำกิจกรรมและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร

Communicative Method : GLC ใช้แนวทาง Communicative Method ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆ โดยการเน้นการสื่อสาร และแนวทาง PREP (การฝึกฝนการโต้ตอบ) และ active listening ในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

I.T. Learning : GLC ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นระบบ AI ในการประเมินผล แบบเรียนดิจิทอล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์และ tablet ที่ผู้เรียนสามารถทบทวนและรีวิวเมื่อไหร่และจากที่ใดก็ได้

Staff Support : สถาบันมีเจ้าหน้าสนับสนุนนักเรียนจากนานาประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่คนไทยที่จะคอยช่วยดูแลและให้คำแนะนำกับนักเรียน

ที่ตั้งของ GLC

GLC ได้ย้ายเข้าวิทยาเขตใหม่ในปี 2022 มีห้องเรียนหลากหลายหลายรูปแบบ รวมถึงทางสถาบันยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้เตรียมพร้อมต้อนรับนักเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนรู้สึกสะดวกสบายสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน

วิธีการเรียนและระดับภาษาของ GLC

GLC ใช้แนวทาง Communicative-based English ในการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยให้ความสำคัญการพูด การทำซ้ำ และการฝึกฝนการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคลังคำศัพท์และไวยากรณ์  โดยมีองค์ประกอบ สำคัญ ดังนี้

PREP

PREP เป็นวิธีการฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในสมาคม ToastMasters International ซึ่งเป็นสมาคมสำหรับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นระบบ โดยจะต้องมีประเด็นหลัก เหตุผล หลักฐานประกอบการอธิบายเป็นสำคัญในสารที่ต้องการจะสื่อถึง

RRR

RRR เป็นเทคนิคของ Active Listening ที่ให้ความสำคัญกับการฟังเพื่อความเข้าใจ และนำสู่การสื่อสารสนทนา โดยการทบทวนความเข้าใจ ปฏิกิริยาการตอบกลับ เช่น คำถามหรือข้อคิดเห็น

ตัวอย่างคาบเรียนตัวต่อตัว

ตัวอย่างคาบเรียนกลุ่ม

ระดับภาษาอังกฤษของ GLC

สถาบัน GLC แบ่งระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนออกเป็น 12 ระดับ นับรวมเป็น 300 คะแนน โดยการแบ่งระดับภาษาของสถาบันอิงตามเกณฑ์ CEFR ของสหภาพยุโรป

Placement: ผู้เรียนจะได้สอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน เพื่อให้สถาบันจัดคลาสเรียน แบบเรียน รวมถึงผู้สอนที่เหมาะสมกับระดับภาษาของผู้เรียนเป็นบุคคลได้
Progress Test: ผู้เรียนจะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษทุกๆ 4 สัปดาห์ เพื่อการเลื่อนระดับภาษาอังกฤษ

หลักสูตรและแบบเรียน

GLC มีเปิดสอนทั้งหลักสูตรสำหรับเด็ก และหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ ดังนี้

• ESL POWER SPEAKING หลักสูตรเรียนเน้นพัฒนาทักษะการพูดคุยสื่อสาร

TOEIC หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC

IELTS หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS

BUSINESS ENGLISH หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ/การทำงาน

Junior ESL หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 5-14 ปี

แบบเรียน

GLC ใช้แบบเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ SDG (การพัฒนาอย่างยั่งยืน) เป็นแบบเรียนดิจิทอล เพื่อการเรียนรู้ระดับสูง ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย และเชื่อมโยงกับผู้เรียนได้

สำหรับโปรแกรมการเรียนเตรียมสอบ GLC ใช้เนื้อหาการเรียนเตรียมสอบ IELTS และ TOEIC ของ GlobalExam รวมถึงตัวอย่างข้อสอบ ข้อสอบเสมือนจริง อิงจากข้อสอบที่ผ่านมา ซึ่งใช้โดยกว่า 400 องค์กร ใน 20 ประเทศ

หลักสูตร ESL POWER Speaking

หลักสูตรการเรียน ESL POWER SPEAKING สำหรับการพัฒนาทักษะการพูดคุย สื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการ พูด การออกเสียง การตอบโต้

เปิดรับผู้เรียนใหม่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ทุกสัปดาห์
เปิดสอนสำหรับผู้เรียนทุกระดับภาษา ตั้งแต่ พื้นฐาน-ขั้นสูง

GLC เปิดสอนหลักสูตร ESL POWER SPEAKING 3 รูปแบบ ได้แก่

POWER SPEAKING : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)
INTENSIVE POWER SPEAKING : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 5 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)
ULTRA 7 POWER SPEAKING : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 7 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 1 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

ตัวอย่างตารางเรียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1) ตารางเรียนเป็นเพียงตัวอย่าง อาจแตกต่างและเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคล
2) กรณีที่ลงเรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 6-7 คาบ คาบเรียนตัวต่อตัวที่ 6-7 จะอยู่ในช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น.
3) ทุกวันศุกร์จะเป็นการเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC

หลักสูตร TOEIC สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น ไปพร้อมกับโอกาสที่จะได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากการใช้งานจริง

เปิดรับผู้เรียนใหม่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้ในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
เปิดสอนสำหรับผู้เรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่ Level 4 หรือ TOEIC 400 +

GLC เปิดสอนหลักสูตร​ TOEIC 2 รูปแบบ ได้แก่

TOEIC INTENSIVE : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 5 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)
TOEIC ULTRA 8 : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 8 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

ตัวอย่างตารางเรียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1) ตารางเรียนเป็นเพียงตัวอย่าง อาจแตกต่างและเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคล
2) กรณีที่ลงเรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 6-8 คาบ คาบเรียนตัวต่อตัวที่ 6-8 จะอยู่ในช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น.
3) ทุกวันศุกร์จะเป็นการเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS

หลักสูตรการเรียนเพื่อเตรียมสอบ IELTS สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ ที่จะต้องใช้ผลสอบ IELTS ที่สูงขึ้น จากการเรียนในคาบเรียน การฝึกทำแบบทดสอบ และการแนะนำจากผู้สอน ในขณะที่จะสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากการใช้งานจริง

เปิดรับผู้เรียนใหม่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ในสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
เปิดสอนสำหรับผู้เรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษ Level 4 หรือ IELTS 3.0+

GLC เปิดสอนหลักสูตร IELTS 2 รูปแบบ ได้แก่

IELTS INTENSIVE : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 5 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)
IELTS ULTRA 8 : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 8 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

ตัวอย่างตารางเรียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1) ตารางเรียนเป็นเพียงตัวอย่าง อาจแตกต่างและเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคล
2) กรณีที่ลงเรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 6-7 คาบ คาบเรียนตัวต่อตัวที่ 6-7 จะอยู่ในช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น.
3) ทุกวันศุกร์จะเป็นการเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว

หลักสูตร Business

หลักสูตร Business สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงาน การทำธุรกิจ โดยผู้เรียนจะได้เรียนครบทั้งทักษะด้านการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง รวมถึงการพัฒนาคลังคำศัพท์ ทักษะในการประชุม การนำเสนอ และการเจราจาต่อรองสำหรับธุรกิจ

เปิดรับผู้เรียนใหม่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้ทุกสัปดาห์
เปิดสอนสำหรับผู้เรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่ Level 5 +

GLC เปิดสอนหลักสูตร​ Business 2 รูปแบบ ได้แก่

BUSINESS ENGLISH : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)
BUSINESS ULTRA 8 : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 7 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 1 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

ตัวอย่างตารางเรียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1) ตารางเรียนเป็นเพียงตัวอย่าง อาจแตกต่างและเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคล
2) กรณีที่ลงเรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 6-8 คาบ คาบเรียนตัวต่อตัวที่ 6-8 จะอยู่ในช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น.
3) ทุกวันศุกร์จะเป็นการเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว

หลักสูตร JUNIOR POWER SPEAKING

หลักสูตร Kid English / Junior Power Speaking สำหรับเด็กวัย 5-14 ปี เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษษอังกฤษ ด้วยบทเรียนและแบบเรียนสำหรับเด็ก

เปิดรับผู้เรียนใหม่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ทุกสัปดาห์
เปิดสอนสำหรับผู้เรียนทุกระดับภาษา ตั้งแต่ พื้นฐาน-ขั้นสูง

GLC เปิดสอนหลักสูตร Junior 2 รูปแบบ ได้แก่

KID ENGLISH สำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี เลือกเรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 6, 7 หรือ 8 ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)
JUNIOR POWER SPEAKING สำหรับเด็กอายุ 12 – 14 ปี เลือกคาบเรียนตัวต่อตัว 6, 7 หรือ 8 ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

ตัวอย่างตารางเรียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1) ตารางเรียนเป็นเพียงตัวอย่าง อาจแตกต่างและเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคล
2) ทุกวันศุกร์จะเป็นการเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว

บริการของ GLC

GLC มีบริการอำนวยความสะดวกสบายและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนได้เต็มที่และเพลิดเพลินไปกับการเรียนได้ ดังนี้

• บริการรับจากสนามบิน Cebu Mactan Airport
• อาหาร 3 มื้อ รูปแบบ buffet ต่อวัน รวมทั้งวันหยุดด้วย
• บริการทำความสะอาดห้องพัก และบริการซักเสื้อผ้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• บริการด้านสุขภาพ โดยมีพยาบาลประจำโรงเรียนคอยดูแลช่วงวันทำการ 8.00 – 17.00 น. พร้อมทั้งมีแพทย์ประจำสถาบันเดินทางมาให้ผู้เรียนได้พบปะ ขอคำปรึกษาเบื้องต้นทุกสัปดาห์
• การให้คำปรึกษา ด้วยระบบ buddy teacher ที่ผู้เรียนจะมีครูชาวฟิลิปปินส์เปรียบเสมือนเพื่อนประจำตัวเป็นรายบุคคล สำหรับการพูดคุย ขอคำปรึกษา และความช่วยเหลือต่างๆ
• กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อประสบการณ์ภายนอก

หอพักของสถาบัน

GLC มีหอพักภายในโรงเรียน นักเรียนสามารถเลือกห้องพักได้ ดังนี้

• ห้องเดี่ยว
• ห้องสองเตียง
• ห้องสามเตียง

ห้องพักมีห้องน้ำในตัว รวมเตียง โต๊ะเรียน เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ตู้เสื้อผ้า (มีกุญแจ) เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็นเล็ก กาน้ำร้อน และ Wi-Fi

สนใจสมัครเรียน GLC?

ราคา GLC ของปี 2022

คลิกเพื่อดูไฟล์ราคาของ GLC

หมายเหตุ :

1. ราคานี้ยังไม่รวมโปรโมชั่นส่วนลด
2.หากต้องการใบเสนอราคา ฉบับจริง สามารถติดต่อได้ที่

โทร : 095-909-3960
Line: @korpungun

Credits : GLC

รีวิว GLC (IDEA CEBU)

ประสบการณ์นักเรียนไทย เรียนภาษาอังกฤษในเซบู

รีวิว IDEA CEBU
โดยซินดี้และดีไซน์

รีวิว IDEA CEBU 
โดยคุณบีม ข้อมูลแน่นๆ

รีวิวประสบการณ์
โดยมีน Meenisery และ Can Nayika

ทริป Island Hopping
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อ่านบทความประสบการณ์นักเรียนไทย

“ได้ประสบการณ์การเรียน และได้ประสบการณ์ชีวิตอีก ผมคิดว่าดี ราคาก็ไม่ถือว่าแพงมากถ้าเทียบกับประสบการณ์ที่ได้” อ่านต่อ...

บีม — เรียนภาษาอังกฤษที่เซบู และทำงาน กับสถาบัน IDEA

Wan IDEA Cebu Certificate

“พอกลับมาถึงไทยแล้วรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเราพัฒนาขึ้น เขาจะมีทดสอบคำศัพท์ทุกๆเช้า เลยได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น” อ่านต่อ...

หวาน — ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษ 2 เดือน ที่เซบู

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันได้รับการรับรองจากทางสถาบันให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ GLOBAL LANGUAGE CEBU

ติดต่อโทร : 095-909-3960
Line : @korpungun

# เรียนภาษาอังกฤษในเซบู GLC
All Credits : GLC : GLOBAL LANGUAGE CEBU

ขอรับคำปรึกษา

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ

Line : @korpungun

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน