Junior News Series

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความข่าวสารที่น่าสนใจ เนื้อหาเอื้อต่อการอภิปราย โดยที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยอิสระ

Junior Writing

แบบเรียนฝึกฝนทักษะด้านการเขียน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องพัฒนาความแม่นยำในการสะกดคำ การวางโครงสร้างประโยค และการเขียนบทความ

Junior News Series

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความข่าวสารที่น่าสนใจ เนื้อหาเอื้อต่อการอภิปราย โดยที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยอิสระ

Junior News Series

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความข่าวสารที่น่าสนใจ เนื้อหาเอื้อต่อการอภิปราย โดยที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยอิสระ

Junior Writing

แบบเรียนฝึกฝนทักษะด้านการเขียน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องพัฒนาความแม่นยำในการสะกดคำ การวางโครงสร้างประโยค และการเขียนบทความ

Junior Free Talk

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความสั้นๆ รวมถึงคำถามเพื่อการอภิปราย ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูดและการทำความเข้าใจ

Junior Writing

แบบเรียนฝึกฝนทักษะด้านการเขียน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องพัฒนาความแม่นยำในการสะกดคำ การวางโครงสร้างประโยค และการเขียนบทความ

Junior Free Talk

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความสั้นๆ รวมถึงคำถามเพื่อการอภิปราย ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูดและการทำความเข้าใจ

Junior Let’s Go

แบบเรียนสำหรับเด็กของ Oxford University Press ประกอบด้วยบทเรียนที่สนุกและน่าสนใจ ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษ