ขอวีซ่าฟิลิปปินส์ ก่อนเข้าประเทศ (วีซ่า 59 วัน)

ขอวีซ่าฟิลิปปินส์

ปกติแล้วบุคคลสัญชาติไทยสามารถเข้าและพักอาศัยในฟิลิปปินส์ได้เป็นเวลา 30 วันโดยไม่ต้องขอ VISA ก่อนเข้าประเทศ ทั้งนี้สำหรับบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์สามารถทำยื่น ขอวีซ่าฟิลิปปินส์ กับสถานฑูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย ก่อนเดินทางเข้าประเทศเพื่อขยายเวลาพักอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์ได้ถึง 59 วันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร VISA

สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นขอ VISA สำหรับการอยู่ในฟิลิปปินส์ 59 วัน

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันที่เดินกลับ
 • สำเนา passport 1 ชุด
 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงินก็ได้)
 • สำเนาตั๋วเครื่องบินไปกลับ 1 ชุด
 • หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากทางโรงเรียนของฟิลิปปินส์ (ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันจะจัดส่งเอกสารฉบับนี้ให้ เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเข้าเรียนกับสถาบัน)
 • กรอกใบสมัครยื่นขอวีซ่า (ขอใบสมัครได้ที่สถานฑูตฟิลิปปินส์)

ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าฟิลิปปินส์

1. เมื่อเดินทางไปถึงสถานฑูตฟิลิปปินส์ ผู้ประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าฟิลิปปินส์จะต้องแลกบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่ รปภ.ทางด้านหน้าประตูทางเข้า พร้อมลงทะเบียนข้อมูลติดต่อและระบุ purpose ว่า VISA
2. เดินเข้าไปยังสถานฑูต เข้าไปในอาคารของกงสุล และกดบัตรคิว
3. หาเเบบฟอร์มชื่อ NON-IMMIGRANT VISA APPLICATION FORM จากนั้นกรอกใบสมัครวีซ่าให้ครบถ้วน เเละถูกต้อง หลังจากนั้นนั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกตามหมายเลขคิว
4. เมื่อถูกเรียกตามหมายเลขคิวที่ได้ เดินไปยังช่องหมายเลขที่ถูกเรียก ยื่นเอกสารที่เตรียมไว้ในการขอวีซ่าทั้งหมด รวมถึงใบสมัครให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจเช็คเอกสาร
5. หากเอกสารถูกต้องเรียบร้อย เจ้าหน้าที่สถานฑูตจะยื่นใบนัดหมายในการรับ passport พร้อม VISA 59 วัน (ปกติแล้วจะได้รับในวันถัดไป)

* หมายเหตุ 1 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาไทยได้ จึงไม่ต้องมีความกังวลหากมีปัญหาอะไรที่ไม่สามารถทำการสมัครวีซ่าได้

* หมายเหตุ 2 หากวันที่นัดรับวีซ่าไม่สามารถไปรับได้ด้วยตัวเอง สามารถให้เพื่อน คนในครอบครัว หรือเรียกพนักงานรับส่งเอกสาร(Messenger) ไปรับเเทนได้ เพียงให้ใบรับนัดที่ได้จากเจ้าหน้าที่สถานทูต ณ วันที่สมัครไปกับคนที่เราต้องการจะให้ไปรับเเทน

* หมายเหตุ 3 ทางก้อปันกันไม่ได้รับทำวีซ่าฟิลิปปินส์ รบกวนติดสถานฑูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย โดยตรง

คำแนะนำในการกรอกใบสมัครยื่นขอวีซ่าฟิลิปปินส์

 • Citizenship คือ สัญชาติ
 • Civil Status คือ สถานะการเป็นพลเรือน : Single คือ โสด, Widow/er คือ ม่าย, Married คือ แต่งงาน, Annulled/Divorced คือ หย่า
 • Name of Spouse คือ ชื่อสกุลของคู่สมรส
 • Passport Type คือ ประเภทของ passport : Ordinary คือ ธรรมดา หรือ สามัญ, Official คือ เจ้าหน้าที่ราชการ, Diplomat คือ ฑูต
 • Place of Issue คือ สถานที่ออก passport ให้ตอบเป็นชื่อเมือง เช่น Bangkok
 • Date of Issue คือ วันที่ออก passport
 • Date of Expiry คือ วันที่ passport หมดอายุ
 • Purpose of Entry คือ วัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศฟิลิปปินส์ สำหรับนักเรียนให้เลือก study
 • Number of Previous Visits to the Philippines  คือ จำนวนครั้งที่ได้เดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้
 • Financial Means of Support คือ บุคคลที่จะเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงิน สำหรับผู้จะเป็น sponsor ให้กับตัวเอง สามารถตอบว่า self ได้
 • Date of Flight to Philippines คือ วันที่เดินทางถึงฟิลิปปินส์
 • Flight Number คือ หมายเลขไฟท์บิน
 • Number of Days of Stay คือ จำนวนวันที่จะอาศัยในฟิลิปปินส์
 • Date of Flight from Philippines คือ วันที่เดินทางออกจากฟิลิปปินส์
 • Next Port of Destination คือ สถานที่หมายหลังจากที่เดินทางออกจากฟิลิปปินส์ ให้ตอบเป็นเมือง เช่น Bangkok
 • Address in Philippines คือ ที่พักอาศัยในฟิลิปปินส์
 • Contact Number คือ เบอร์โทรติดต่อในฟิลิปปินส์
 • Persons Included in My Passport Who are accompanying me to the Philippines คือ จำนวนบุคคลที่จะเดินทางไปฟิลิปปินส์กับคุณ

รายละเอียดการยื่น ขอวีซ่าฟิลิปปินส์

วันทำการของสถานฑูต : เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า : 14.00-16.00 น. 

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 วัน

ใครทำเรื่องขอวีซ่าเมื่อไหร่? : ภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนเดินทาง

* หมายเหตุ : ทางก้อปันกันไม่ได้รับทำวีซ่าฟิลิปปินส์ รบกวนติดสถานฑูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย โดยตรง

ที่อยู่ของสถานฑูตฟิลิปปินส์ (PHILIPPINES EMBASSY) ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ 760 ถ.สุขุมวิท ซอยฟิลิปปินส์ (ซอย 30/1) คลองตัน กทม. 10110

เบอร์โทรศัพท์: 0-2259-0139-40

ข้อมูลการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ – คลิกที่นี่
# ขอวีซ่าฟิลิปปินส์