เรียน Diploma ที่แคนาดา Sterling College วิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมือง Vancouver เปิดสอนหลักสูตรด้านธุรกิจ, พยาบาล และไอที ทางวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับสายอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน

Stering College ILAC Higher Education

Photo Credits : Sterling College

Sterling College 
ส่วนหนึ่งของ ILAC Higher Education 

เรียน Diploma ที่แคนาดา Sterling College เปิดสอนหลักสูตรด้านธุรกิจ, พยาบาล และไอที ทางวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับสายอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน วิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมือง Vancouver รัฐ British Columbia เดินทางได้สะดวกสบายด้วยระบบขนส่งสาธารณะ รายล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้ง สวนสาธารณะ ร้านค้า และร้านอาหารมากมาย

จุดเด่นของ Sterling College :

มีหลักสูตรการเรียนที่ล้ำสมัย เรียนกับคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูงในแต่ละภาคอุตสาหกรรม

Co-op : นอกจากผู้เรียนจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงแล้ว ในหลายหลักสูตรผู้เรียนยังมีโอกาสในการทำงานที่ได้รับค่าตอบแทนอีกด้วย

มี Public Private Partnerships programs : ถึงแม้จะไปเริ่มเรียนที่ private college อย่าง Sterling College แต่สบายใจว่าจะได้ Post-Graduation Work Permit (PGWP) เพราะ Sterling College ร่วมงานกับ Red Deer College ซึ่งเป็นวิทยาลัยของรัฐบาลในรัฐ Alberta

เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่กำหนดจาก Sterling College ในหลักสูตร Diploma in Software Development, Diploma in Network Administration หรือ Post Degree Certificate in Health Care Practice and Management จะได้รับ 2 วุฒิจากทั้ง Sterling College และ Red Deer College และจะสามารถสมัครเข้าร่วม Provincial Nominee Program ของ Alberta เพื่อยื่นขอสถานะ permanent resident (PR) ได้

สารบัญ หลักสูตรที่เปิดสอน :

  >  Business Administration Diploma
  >  Post-Graduate Diploma in Business Management
  >  Diploma in Software Development
  >  Diploma in Network Administration
  >  Post-Graduate Certificate in Health Care Practice And Management

Sterling College Business Diploma

Photo Credit

Business Administration Diploma

ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน นักศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลายเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับตนเอง หลักสูตร Business Administration Diploma ของ Sterling College พร้อมมอบความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียนทุกคน หลักสูตรนี้ได้รับการหลอมรวมขึ้นจากรากฐานที่สำคัญด้านธุรกิจ ได้แก่ ภาวะผู้นำ, การตลาด, การดำเนินการ และการเงิน ผู้เรียนจะได้ประสบการณ์จากการทำงานจริงผ่านโปรแกรม Co-op เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้สามารถนำทักษะด้านธุรกิจที่ได้เล่าเรียนมาไปปรับใช้สำหรับการทำงานจริง

Sterling College Business-Administration-Diploma-Sterling-College

ระยะเวลาเรียน
• 48 สัปดาห์
• 96 สัปดาห์ (with Co-op)

ค่าใช้จ่าย
• $18,335 CAD (48 สัปดาห์)
• $20,835 CAD (96 สัปดาห์)

ภาคการศึกษาที่เปิดสอน
• Fall 2020
• Spring + Fall 2021

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
• สมัครในฐานะ mature student (อายุ 19 ปี+) *มีสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักสูตร
• มีคะแนนสอบ IELTS 6.0 (คะแนนแต่ละส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 5.5)

Post-Graduate Diploma in Business Management

เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจ อาทิ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การบริหารโครงการ หรือ การจัดซื้อจัดหา พร้อมด้วยเทคนิคและทักษะการตัดสินใจ ที่จะช่วยในการต่อยอดและประสบความสำเร็จในสายอาชีพด้านการจัดการ อาทิ ผู้จัดการธุรกิจค้าปลีก, ผู้จัดการฝ่ายการตลาดค้าปลีก, ผู้จัดการโครงการ, ที่ปรึกษาธุรกิจค้าปลีก, ผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นต้น ผู้เรียนจะได้ประสบการณ์จากการทำงานจริงผ่านโปรแกรม Co-op เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้สามารถนำทักษะด้านธุรกิจที่ได้เล่าเรียนมาไปปรับใช้สำหรับการทำงานจริง

Post-Graduate-Diploma-in-Business-Management-Sterling-College

ระยะเวลาเรียน
• 48 สัปดาห์
• 96 สัปดาห์ (with Co-op)

ค่าใช้จ่าย
• $18,635 CAD (48 สัปดาห์)
• $21,135 CAD (96 สัปดาห์)

ภาคการศึกษาที่เปิดสอน
• Fall 2020
• Spring + Fall 2021

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน
• สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ
• มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปในด้านการบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การจัดการธุรกิจค้าปลีก, การจัดซื้อจัดหา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีคะแนนสอบ IELTS 6.0 (คะแนนแต่ละส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 5.5) หรือคะแนนสอบอื่นๆ ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากทางวิทยาลัย

Red-Deer-College Canada

Red Deer College
Programs at Sterling College

Sterling College ร่วมกับ Red Deer College วิทยาลัยรัฐบาลในรัฐ Alberta เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ Diploma in Software Development, Diploma in Network Administration และ Post Degree Certificate in Health Care Practice and Management ซึ่งเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร จะได้รับวุฒิจากทั้ง Sterling College และ Red Deer College และจะสามารถสมัครเข้าร่วม Provincial Nominee Program ของ Alberta เพื่อยื่นขอสถานะ permanent resident (PR) ได้

Photo Credit

Diploma in Software Development

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานสายอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนโค้ด รวมถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นในสายอาชีพ อาทิ software development, databases, system administration, security, data communications และ web development เป็นต้น อาชีพที่รองรับเมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ ได้แก่ Computer Programmers, Web Developers, Software Testers, Mobile Application Developers และอื่นๆ อีกมากมาย!

*เมื่อเรียนจบจะได้ 2 วุฒิ ได้แก่
– Diploma in Software Development จาก Sterling College และ
– Occupational Diploma in Software Development จาก Red Deer College

ระยะเวลาเรียน
• 2 ปี

ค่าใช้จ่าย
• $14,500 CAD ต่อปี

ภาคการศึกษาที่เปิดสอน
• Fall 2020
• Spring + Fall 2021

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
• สมัครในฐานะ mature student (อายุ 19 ปี+) *มีสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักสูตร
• มีคะแนนสอบ IELTS 6.0 (คะแนนแต่ละส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 5.5)

Diploma in Network Administration

ในปัจจุบัน ทักษะด้านไอทีและการบริการดูแลระบบเครือข่าย นั้นมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่อุตสาหกรรมด้านการเงินไปจนถึงด้านสุขภาพ ดังนั้น การที่คุณมีวุฒิการศึกษาด้านไอที จะมีส่วนช่วยให้คุณสามารถที่จะประกอบอาชีพในฝันได้ในทุกอุตสาหกรรม! ผู้เรียนจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นสายงานด้าน computer networking อาชีพที่รองรับเมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ ได้แก่ IT Technician, Network Administrator, Network Engineer, Network Support และอื่นๆ อีกมากมาย!

*เมื่อเรียนจบจะได้ 2 วุฒิ ได้แก่
– Diploma in Network Administration จาก Sterling College และ
– Occupational Diploma in Network Administration จาก Red Deer College

ระยะเวลาเรียน
• 2 ปี

ค่าใช้จ่าย
• $14,500 CAD ต่อปี

ภาคการศึกษาที่เปิดสอน
• Fall 2020
• Spring + Fall 2021

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
• สมัครในฐานะ mature student (อายุ 19 ปี+) *มีสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักสูตร
• มีคะแนนสอบ IELTS 6.0 (คะแนนแต่ละส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 5.5)

Health-Care-Practice Canada

Photo Credit

Post-Graduate Certificate in Health Care Practice And Management

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพยาบาล ในการนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาไปปรับใช้ในสภาพแวดล้อมระบบการดูแลสุขภาพของแคนาดา ผู้เรียนจะได้เพิ่มพูนความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะการพยาบาลในบริบทของชาวแคนาดา พร้อมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบองค์กร เพื่อสนับสนุนผู้เรียนที่ต้องการนำความรู้ไปต่อยอดในการจัดการและเป็นผู้นำภายในองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ

เมื่อเรียนผ่าน 1 ปีแล้ว สามารถที่จะสอบเพื่อ certify เป็น Licensed Practical Nurse (LPN) ได้ หลังจากนั้น เมื่อเรียนจบ 2 ปี สามารถทำสอบเป็น Registered Nurse (RN) ได้ Healthcare Personnel ที่แคนาดา ไม่ว่าวันนี้ หรือก่อนหน้ามา เป็น Job for Life อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงสูงมาก

*เมื่อเรียนจบจะได้ 2 วุฒิ ได้แก่
– Post- Graduate Certificate in Health Care Practice and Management จาก Sterling College และ
– Occupational Diploma in Health Care Practice and Management จาก Red Deer College

Post-Graduate-Certificate-in-Health-Care-Practice-And-Management-RDC

ระยะเวลาเรียน
• 2 ปี

ค่าใช้จ่าย
• $13,500 CAD ต่อปี

ภาคการศึกษาที่เปิดสอน
• Fall 2020
• Spring + Fall 2021

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน
• สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ
• ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน (RN) จากประเทศไทย และไม่มีประวัติเสื่อมเสียในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
• มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลอย่างน้อย 1,125 ชั่วโมง ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาก่อนยื่นใบสมัคร
• มีคะแนนสอบ IELTS Academic 6.5 (คะแนนแต่ละส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 6.0)
• ต้องผ่านแบบทดสอบประเมินผล และรับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักสูตร

# เรียน Diploma ที่แคนาดา Sterling College
All Credits : ILAC Higher Education , Sterling College , Red Deer College

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960