Richard Bland College of WILLIAM & MARY

เรียนต่ออเมริกา Richard Bland College of WILLIAM & MARY วิทยาลัยในรัฐ Virginia มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการโอนย้ายไปยังสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ กว่า 40 แห่งในรัฐเวอร์จิเนีย แนะนำสำหรับบุคลที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงปี 1-2 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

เรียนต่อวิทยาลัยในรัฐ Virginia Richard Bland College of WILLIAM & MARY

Photo Credits : Richard Bland College of William & Mary

Richard Bland College
of WILLIAM & MARY 

เรียนต่อวิทยาลัยในรัฐ Virginia กับ Richard Bland College (RBC) of William & Mary มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการโอนย้ายไปยังสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ กว่า 40 แห่งในรัฐเวอร์จิเนีย แนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลที่ต้องการศึกษาในรัฐเวอร์จิเนีย ในระดับปริญญาตรี โดยที่จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงปี 1-2 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

Richard Bland College University Transfer

Global Student Success Program (GSSP)

ผู้ที่จบการศึกษาจากโครงการ Global Student Success Program (GSSP) จาก Richard Bland College (RBC) of William &Mary จะได้รับวุฒิการศึกษาในระดับอนุปริญญา (associate degree) ซึ่งเทียบเท่ากับ 2 ปีการศึกษาแรกในระดับปริญญาตรี โดยหลักสูตรการเรียนที่ RBC ช่วงปี 1-2 นั้นจะเป็นหลักสูตรที่มีวิชาเรียนเหมือนกับหลักสูตรในมหาวิทยาลัยต่างๆในรัฐเวอร์จิเนียร์ และจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่สถาบันชั้นนำกว่า 40 แห่งในรัฐเวอร์จิเนีย

Richard-Bland-College-of-William-and-Mary-Transfer-Degree-เรียนต่อ-Virginia

จุดเด่นของการเรียนต่อวิทยาลัยใน Virginia

• รับรองสิทธิ์ (การันตี) ในการโอนย้ายไปยังสถาบันการศึกษาชั้นนำในรัฐเวอร์จิเนีย
• ใช้ชีวิตและเข้าเรียนไปพร้อมกับนักศึกษาชาวอเมริกัน ภายในสถานศึกษาและที่พักที่มีความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
• ชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมมากในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
• ประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนได้วุฒิระดับอนุปริญญาภายใน 2 ปีการศึกษา
• ไม่จำเป็นต้องให้คะแนน SAT หรือ ACT ในการเข้าสมัคร

หลักสูตรและสาขาการเรียน

Richard Bland College of WILLIAM & MARY courses

มหาวิทยาลัยสำหรับการโอนศึกษาต่อใน Virginia

เรียนต่อ  WILLIAM & MARY

• #7 วิทยาลัยเอกชนในสหรัฐอเมริกา โดย Forbes, 2018
• #10 วิทยาลัยเอกชนในสหรัฐอเมริกา โดย U.S. News & World Report, 2019
#38 มหาวิทยาลัยแห่งชาติ โดย U.S. News & World Report, 2019

• ชั้นเรียนขนาดเล็กโดดเด่นทางด้านวิชาการ พร้อมด้วยประวัติอันยาวนาน

William & Mary เป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับสองในประเทศ อีกทั้งยังขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการส่งเสริมด้านการวิจัยที่ดีระดับต้นๆ ในสหรัฐอเมริกา

บุคคลที่มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลในระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดี George Washington, ประธานาธิบดี John Tyler, อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร Margaret Thatcher และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ Henry A. Kissinger ล้วนแล้วแต่เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีของวิทยาลัย William & Mary ตลอดจนศิษย์เก่าที่เคยเข้ารับการศึกษาในสถาบันซึ่งประกอบด้วยประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาถึง 4 ท่าน, ผู้อำนวยการของ FBI และหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์แห่งองค์กร NASA

• หลักสูตรสำหรับนักศึกษาโอนย้าย (transfer students) จาก RBC

นักศึกษาจาก Richard Bland College จะสามารถโอนย้ายเพื่อมาศึกษาต่อในปีการศึกษาที่ 3 และ 4 ที่คณะวิชาศิลปศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ แต่สำหรับภาควิชาธุรกิจ และศึกษาศาสตร์ นักศึกษาจะ ต้องทำการสมัครโดยตรงกับวิทยาลัย William & Mary

•  การรับรองสิทธิ์ในการโอนเข้าศึกษาต่อ William & Mary

นักศึกษาจาก Richard Bland College จะสามารถโอนย้ายไปศึกษาต่อที่ William & Maryโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• ได้รับวุฒิ associate degree จาก RBC
• มีเกรดเฉลี่ยสะสมที่ GPA 3.25 +
• มีคะแนน TOEFL ที่ 100
• สำเร็จการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของหลักสูตรที่ว่าด้วยการโอนย้ายนักศึกษา

• โครงการลงทะเบียนเรียนร่วม ระหว่าง RBC และ William & Mary

William & Mary ได้จัดตั้งโครงการลงทะเบียนร่วมกับ Richard Bland College of William & Mary ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าเรียน* ที่ William & Mary ในขณะที่กำลังศึกษาในระดับอนุปริญญาที่ RBC

• คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนระหว่างสถาบัน

นักศึกษาที่ RBC ทุกท่านสามารถเข้าสมัครในโครงการ โดยจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

• มี GPA ที่ 25 หรือสูงกว่า
• ลงทะเบียนเข้าศึกษาเต็มเวลาที่ RBC และมีหน่วยกิตสะสมขั้นต่ำที่ 15 หน่วยกิต

คณบดีคณะต่างๆ ของ RBC จะเป็นผู้คัดลือกนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์โดยมีนักศึกษาจำนวน 15 ท่านในแต่ละปีที่จะได้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว *นักศึกษาของ RBC students ไม่สามารถลงเรียนได้เกิน 4 วิชาที่ William & Mary

• สิทธิประโยชน์สำหรับโครงการการลงทะเบียนร่วม :

• เดินทางระหว่างสถาบันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
• จ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราของ RBC ซึ่งสามารถทำให้ประหยัดได้ถึง 2,000 เหรียญสหรัฐต่อชั้นเรียน
• เรียนในหลักสูตรวิชาเอกที่คุณต้องการ (อาทิ วิทยาการคอมพิวเตอร์, ชีววิทยา และเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ) ในวิทยาเขตที่ William & Mary
• โอนย้ายไปศึกษาที่วิทยาเขตหลักของ William & Mary ได้ง่ายขึ้น และยังมีบริการให้ความช่วยเหลือในการโอนย้ายหน่วยกิตระหว่าง สถาบันอีกด้วย

เรียนต่อ UNIVERSITY OF VIRGINIA

• #3วิทยาลัยเอกชนอัน โดย U.S. News & World Report, 2019
•  #25มหาวิทยาลัยแห่งชาติ โดย U.S. News & World Report, 2019
• #8หลักสูตรวิชาบริหารธุรกิจที่ดี ในที่สุดในระดับปริญญาตรี โดย U.S. News & World Report, 2019

เรียนต่อวิทยาลัยในรัฐ Virginia กับหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของสหรัฐฯ The University of Virginia ก่อตั้งขึ้นโดย Thomas Jefferson ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1819 และ มหาวิทยาลัยมีพันธกิจที่จะพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับการ เป็นผู้นำทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

•  ข้อกำหนดในการโอนย้ายเข้าศึกษาต่อ University of Virginia

•  ได้รับวุฒิ associate degree จาก RBC
•   มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.4 (โดยไม่มีเกรดต่ำกว่า Cในหลักสูตรใดๆ)
•  กรอกใบสมัครครบถ้วน รวมถึงคะแนนภาษาอังกฤษ(TOEFL/IELTS)
•  เรียนจบหลักสูตรตามข้อกำหนด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อตกลงที่ว่าด้วยสิทธิ์ในการโอนย้าย

• หลักสูตรสำหรับนักศึกษาโอนย้าย (Transfer Student) เข้าศึกษาต่อ University of Virginia

นักศึกษาจาก Richard Bland College จะสามารถโอนย้ายเพื่อมาศึกษาต่อในปีการศึกษาที่ 3 และ4 ที่คณะวิชาศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

แต่สำหรับภาควิชาด้านสถาปัตยกรรม, ภาควิชาธุรกิจ, การศึกษา และวิศวกรรม นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในแต่ละภาควิชาโดยนักศึกษาจะต้องยื่นใบสมัครสำหรับการโอนย้ายฯ ดังกล่าว โดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย

เรียนต่อ VT VIRGINIA TECH

• #13ภาควิชาวิศวกรรมในระดับปริญญาตรีที่ดีที่สุด U.S. News & World Report, 2019
• #30สถาบันการศึกษาชั้นนำในภาครัฐ U.S. News & World Report, 2019
• #76แห่งชาติมหาวิทยาลัย U.S. News & World Report, 2019

• มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการวิจัยที่ครบวงจรที่สุดในรัฐเวอร์จิเนีย

Virginia Tech เน้นหลักสูตรการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาบุคลากรชั้นนำทางด้านวิชาการในอนาคต Virginia Tech เปิดสอนกว่า 250 หลักสูตรในทุกระดับชั้นให้แก่นักศึกษากว่า 33,000 คน และยังบริหารจัดการกลุ่มงานวิจัยที่มีมูลค่ามากกว่า 504 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

• ข้อกำหนดในการโอนย้ายเข้าศึกษาต่อ Viginia Tech

• ได้รับวุฒิ associate degree จาก RBC
• มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.4
• มีสิทธิ์โอนย้ายในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (สำหรับช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเปิดรับนักศึกษาตามจำนวนที่กำหนด)

• โครงการสำหรับนักศึกษาโอนย้ายเข้าศึกษาต่อ Virginia Tech

นักศึกษาจาก Richard Bland College จะสามารถโอนย้ายเพื่อมาศึกษาต่อในปีการศึกษาที่ 3 และ 4 ที่คณะวิชาศิลปศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์

•  เกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
• ธุรกิจ
• วิศวกรรมศาสตร์*
• ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
• ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• วิทยาศาสตร์
• การศึกษาเรื่องการจัดการเมือง

โครงการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงภาควิชาสถาปัตยกรรม, การออกแบบภายใน, การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม, สถาปัตย์ภูมิทัศน์, เกษตรศาสตร์ (ยังไม่เลือกภาควิชา) และมหาวิทยาลัยศึกษา * นักศึกษาที่โอนย้ายไปยังโปรแกรมวิศวกรรมศาสตร์จำเป็นที่จะต้องเรียนหลักสูตรวิศวกรรมเพิ่มเติม

เรียนต่อ Virginia Commonwealth University

• #80วิทยาลัยเอกชนอันดับต้นๆ U.S. News & World Report, 2019
• #157มหาวิทยาลัยแห่งชาติ U.S. News & World Report, 2019

• มหาวิทยาลัยชั้นนำในรัฐเวอร์จิเนีย

Virginia Commonwealth University เป็นมหาวิทยาลัยในเขตชุมชนที่เน้นหนักด้านงานวิจัย และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสำเร็จทางด้านวิชาการของนักศึกษา นักเรียนต่างชาติกว่า 1,700 คน จาก 108 ประเทศ เลือกที่จะเข้าเรียนที่ VCU

• ข้อกำหนดในการโอนย้ายเข้าศึกษาต่อ VCU

• ได้รับอนุปริญญาศิลปศาสตร์ หรืออนุปริญญาวิทยาศาสตร์จาก RBC
• มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.5+
• เรียนจบหลักสูตรตามข้อกำหนด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อตกลงที่ว่าด้วยสิทธิ์ในการโอนย้าย

* การคัดเลือกเข้าศึกษาในบางโปรแกรม VCU มีการแข่งขันสูงโปรแกรมที่เลือกสรรแล้วบางโปรแกรมมีข้อกำหนด ด้านเกรดเฉลี่ยสะสมโดยเฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยศิลปศาสตร์และผู้สมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ อาจจำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ vcu.edu/admissions/apply/transfer หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

• โครงการสำหรับนักศึกษาโอนย้ายเข้าศึกษาต่อ VCU

นักศึกษาจาก Richard Bland College จะสามารถโอนย้ายเพื่อมาศึกษาต่อในปีการศึกษาที่ 3 และ 4 ที่คณะวิชาศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

• ศิลปะศาสตร์*
• ธุรกิจ
• วิศวกรรม*
• การปกครอง
• สุขภาพ*
• มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ที่พักของ Richard Bland College

Richard Bland College Residence Halls

นักศึกษาที่ RBC จะต้องพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาที่ Richard Bland College of William & Mary หอพักเป็นที่พักแบบ apartment โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวดังนี้

• Bedroom with a bed, dresser and closet
• Large living room with a couch, table and chairs
• Fully equipped kitchen with a refrigerator, microwave, stove and oven
• Bathroom(s)
• Washer and dryer
• On-site parking
• Equipped for cable television, internet and telephone

ตัวเลือกที่พัก

ตัวเลือกแบบห้องพักเดี่ยวและแบบ shared room
ห้องพักแบบ 4 ห้องนอน สำหรับผู้พักอาศัย 6 คน (2 single rooms และ 2 double rooms) หรือ 8 คน (4 double rooms)

ค่าใช้จ่ายของ Richard Bland College

Richard Bland College Costs

หลักเกณฑ์ในการเข้าสมัครเข้าเรียนที่ RBC

• คุณวุฒิการศึกษา : เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 *อายุ 16 ปี +

• ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) : 2.5 +

• ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ : IELTS 5.5, TOEFL 69, หรือ Pearson 50

* สิทธิในการสอบเข้านั้นมีการแข่งขันสูงและรายละเอียดข้างต้นเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำเท่านั้นโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ rbcglobal.com/admissions-requirements หากต้องการข้อกำหนดเฉพาะประเทศ

# เรียนต่อวิทยาลัยในรัฐ Virginia

Richard Bland College Campus

Photo Credits : Richard Bland College of WILLIAM & MARY

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์/คอร์สออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน