Elgin Community College

เรียนต่ออเมริกา Elgin Community College เมือง Elgin รัฐ Illinois มีวิทยาเขตที่ทันสมัยและปลอดภัยตั้งอยู่ 60 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองชิคาโก ได้รับการรับรองโดยสถาบัน Aspen ให้เป็นหนึ่งใน 150 วิทยาลัยชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่ออเมริกา Elgin Community College

Photo Credits : Elgin Community College

Elgin Community College

เรียนต่ออเมริกา Elgin Community College (ECC) ตั้งอยู่ที่เมือง Elgin รัฐ Illinois ห่างจากตัวเมืองชิคาโกเพียง 64 กิโลเมตร วิทยาลัยได้รับการรับรองโดย Aspen ให้เป็นหนึ่งใน 150 วิทยาลัยชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ด้วยจำนวนนักศึกษามากกว่า 9,000 คน นักเรียนจะได้เรียนในวิทยาลัยขนาดใหญ่ แต่มีชั้นเรียนขนาดเล็ก ที่สนับสนุนความสนใจส่วนบุคคล

จุดเด่นของ Elgin Community College

• วิทยาเขตที่ทันสมัยและปลอดภัย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองชิคาโก (เมืองใหญ่อันดับสามของอเมริกา)
• ค่าเล่าเรียนไม่แพง ค่าครองชีพต่ำ มีทุนการศึกษาให้ด้วย!
• ไม่ต้องใช้คะแนน TOEFL / IELTS !
• มีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่ได้รับรางวัล
• มีหลักสูตร 2+2 University Transfer
• ชั้นเรียนขนาดเล็ก โดยเฉลี่ย 20 คน
• โอกาสในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมมากมาย อาทิ เข้าร่วมชมรม รับฟังดนตรีสด พบวิทยากรรับเชิญ ตื่นตากับงานเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม

หลักสูตรการเรียน

2+2 University Transfer

เรียนต่ออเมริกา Elgin Community College เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมต่อไปยังมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา สำเร็จหลักสูตร ปี 1-2 ที่ตรงตามข้อกำหนดการศึกษาทั่วไปซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่ ECC เพื่อประหยัดหลายพันดอลลาร์! คุณสามารถติดต่อที่ปรึกษาด้านการศึกษาของทางวิทยาลัย ผู้ซึ่งจะช่วยคุณเลือกวิชาเรียนที่รับประกันการโอนหน่วยกิตเพื่อไปศึกษาต่อได้อย่างแน่นอน!

วุฒิอนุปริญญาที่จะได้รับจาก ECC

▪ Associate in Arts
▪ Associate in Engineering Science
▪ Associate in Fine Arts (Art or Music)
▪ Associate in Liberal Studies
▪ Associate in Science

สาขาวิชาที่เปิดสอน

▪ Accounting
▪ Art
▪ Architecture
▪ Behavioral Sciences
▪ Biology
▪ Business
▪ Chemistry
▪ Communication Design
▪ Communications and Languages
▪ Computer Sciences
▪ Education
▪ Engineering and Technology
▪ English
▪ Family and Consumer Sciences
▪ Health Professions
▪ History

▪ Hospitality and Leisure
▪ Journalism
▪ Literature
▪ Mathematics
▪ Music
▪ Philosophy and Humanities
▪ Physical Education and Recreation
▪ Physics
▪ Political Science
▪ Psychology
▪ Public Service Professions
▪ Sciences
▪ Sociology
▪ Theatre
▪ และอื่นๆ อีกมากมาย

ศิษย์เก่าของ ECC โอนไปเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง

▪ Arizona State University
▪ Bradley University
▪ Colombia College Chicago
▪ DePaul University
▪ Illinois State University
▪ Iowa State University
▪ Loyola University
▪ Marquette University
▪ National Louis University
▪ Northern Illinois University
▪ Purdue University

▪ Roosevelt University
▪ Southern Illinois University
▪ Tennessee State University
▪ The University of Iowa
▪ University of Illinois—Chicago
▪ University of Illinois—Urbana Champaign
▪ University of Kentucky
▪ University of Missouri
▪ University of Wisconsin—Madison
▪ Western Illinois University
▪ และอื่นๆ อีกมากมาย

Career and Technical Education

หลักสูตรการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนเพื่อรับวุฒิอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Associate of Applied Science) หรือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น ทางวิทยาลัยมีคณะที่ปรึกษา รวมถึงผู้นำธุรกิจในพื้นที่ ที่จะเวียนมาให้คำแนะนำและบอกเล่าถึงทักษะที่พวกเขากำลังมองหาเมื่อพวกเขาต้องการจ้างงาน

Intensive English Program

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (ไม่นับหน่วยกิต) ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) แบบเต็มเวลา หลักสูตรครอบคลุม Focal Skills Assessment ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ มีสี่ระดับเพื่อรองรับระดับทักษะในแต่ละด้านของผู้เรียน ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียนและวิชาก่อนเข้าวิทยาลัย ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ – พฤหัสบดี) สามารถเริ่มเรียนได้ช่วงเดือนสิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม สำหรับ Fall semester และ มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม สำหรับ Spring semester และ มิถุนายน สำหรับ Summer semester

โดยนักเรียนจะได้รับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษเมื่อเดินทางมาถึงและก่อนเข้าเรียน เมื่อสำเร็จหลักสูตร Intensive English นักเรียนจะมีสิทธิ์เข้าเรียนในชั้นเรียนแบบนับหน่วยกิตของทางวิทยาลัยต่อได้เลย

Academic Calendar

Fall semester : สิงหาคม – ธันวาคม
ปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน

Spring semester : มกราคม – พฤษภาคม
ปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน

Summer semester : มิถุนายน – สิงหาคม
ปิดรับสมัคร 1 เมษายน

ปฐมนิเทศนักเรียนต่างชาติ

นักเรียนต่างชาติใหม่ทุกคนจะต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติหนึ่งสัปดาห์ก่อนเริ่มชั้นเรียน การปฐมนิเทศจะครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ การลงทะเบียน บริการด้านการเงิน และการให้คำปรึกษาด้านการเข้าเมือง รวมถึงทรัพยากรต่างๆ เกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในสหรัฐอเมริกา เช่น ธนาคาร การขอรับใบขับขี่ การจ้างงาน หมายเลขประกันสังคม การดูแลสุขภาพ และการปรับตัวกับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม

การประเมินและการลงทะเบียนเรียน

นักเรียนใหม่ทุกคนจะต้องทำการทดสอบวัดระดับของ ECC และผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างละเอียดก่อนการเลือกหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียน ผลการทดสอบจะกำหนดระดับของหลักสูตร นักเรียนที่ลงเรียน Intensive English Program จะทำแบบประเมิน Focal Skills Assessment ในสัปดาห์การปฐมนิเทศนักเรียนต่างชาติ นักเรียนจะเลือกและลงทะเบียนสำหรับหลักสูตรที่งานปฐมนิเทศนักเรียนต่างชาติ นักเรียนที่เข้าสู่ชั้นเรียนนับหน่วยกิตที่ต้องการเร่งกระบวนการประเมินและลงทะเบียนควรติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาทางวิชาการ และขอนัดกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติของนักเรียน นักเรียนที่ลงเรียน Intensive English Program อาจไม่ลงทะเบียนเรียนจนกว่าการประเมิน Focal Skills Assessment เสร็จสิ้น นักเรียนที่เข้าเรียนในหลักสูตร Intensive English Program จะต้องสำเร็จหลักสูตรก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนหลักสูตรแบบนับหน่วยกิตเพื่อการศึกษาและเป็นไปตามข้อกำหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ประกันสุขภาพ

Elgin Community College กำหนดให้นักเรียนต่างชาติทุกคนลงทะเบียนแผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มที่จัดหาโดยผู้ขายภายนอกที่ทำสัญญาโดยวิทยาลัย จำเป็นต้องมีจำนวนความครอบคลุมขั้นต่ำและจัดทำโดยนโยบายที่จำเป็นสำหรับนักเรียนต่างชาติ ความคุ้มครองจะเป็นไปตามหรือเกินข้อกำหนดวีซ่า J-1 ในปัจจุบันตามที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯกำหนด แต่โดยทั่วไปจะรวมถึงผลประโยชน์ทางการแพทย์อย่างน้อย $ 250,000 ต่ออุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย ค่าประกันสุขภาพจะถูกเพิ่มโดยตรงไปยังบัญชี ECC ของนักเรียนเมื่อได้รับการยอมรับจากวิทยาลัย ชำระเงินก่อนที่จะลงทะเบียนตามขั้นตอนการบริหาร 4.202

ข้อมูลที่พักและโฮมสเตย์

เช่นเดียวกับวิทยาลัยชุมชนหลายแห่ง ECC ไม่มีหอพักนักศึกษาภายในวิทยาลัย อย่างไรก็ตามวิทยาลัยมีบริการช่วยเหลือด้านที่พักสำหรับนักเรียนต่างชาติ นักเรียนสามารถเลือกที่พักได้หลายแบบ เช่น โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนต์หรือโรงแรม นักเรียนอาจอยู่กับครอบครัวหรือเพื่อนก็ได้ การใช้ชีวิตในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญในการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในอเมริกา

โครงการโฮมสเตย์สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ Elgin Community College พร้อมมอบโอกาสพิเศษให้กับนักศึกษาเต็มเวลา (F-1 Visa) เพื่ออาศัยอยู่ในบ้านชาวอเมริกันในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว ช่วยส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม นักเรียนจะได้พักอาศัยในบ้านที่สะอาดปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างดี โฮมสเตย์เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พบปะผู้คนใหม่ๆ เข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ และมีประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมในเมือง Elgin นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าร่วมในโปรแกรมโฮมสเตย์จะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครโฮมสเตย์ของ Elgin Community College

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกที่พักกรุณาตรวจสอบที่ elgin.edu/homestay

การคมนาคม

วิทยาลัยให้บริการโดยระบบรถโดยสารสาธารณะที่เรียกว่า PACE (pacebus.com) PACE เชื่อมต่อกับรถโดยสารและรถไฟอื่นๆ ที่ให้บริการในพื้นที่เมืองชิคาโก ระบบรถบัสชานเมืองให้การเข้าถึงตัวเมืองชิคาโกผ่านระบบรถไฟ METRA ที่เชื่อมต่อตัวเมือง Elgin กับชิคาโก นักเรียนหลายคนเลือกที่จะซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ใบขับขี่และการขับขี่นั้นมีให้ในช่วงปฐมนิเทศนักเรียนต่างชาติ นักเรียนในโปรแกรมโฮมสเตย์อาจเลือกโฮมสเตย์ที่ให้บริการรับส่งได้

แผนการเดินทาง

นักเรียนควรวางแผนที่จะมาถึงในพื้นที่เมือง Elgin หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันที่เริ่มต้นเรียนที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม I-20 ของคุณ นักเรียนที่ถือวีซ่า F-1 ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สหรัฐอเมริกา 30 วันก่อนวันเริ่มต้นที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม I-20 สนามบินที่ใกล้ที่สุดไปยังเมือง Elgin คือสนามบินนานาชาติ O’Hare และสนามบินนานาชาติ Midway

ค่าใช้จ่าย

นักเรียนที่ถือวีซ่า F-1 จะต้องแสดงเงินทุนให้เพียงพอสำหรับการศึกษาในปีแรก ต่อไปนี้เป็นการประมาณการต้นทุนขั้นต่ำสำหรับปีการศึกษา ( Fall semester และ Spring semester เท่านั้น) ที่ ECC มีการประเมินค่าเล่าเรียนที่ $ 497.79 ต่อหน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม :   $11,960
หนังสือ / อุปกรณ์ / ประกันภัย :   $2,240
ค่าครองชีพ :   $7,550
รวม :   $21,750

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง อัตราค่าเล่าเรียนปัจจุบันสามารถดูได้ที่ elgin.edu/tuition

ตัวเลือกการรับสมัคร

ทางเลือก 1 : Intensive English Program Certificate (12 เดือน)
ทางเลือก 2 : Intensive English Program + Degree Program (36 เดือน)
ทางเลือก 3 : Degree Program (24-36 เดือน)

การสมัครเรียน

ใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ค่าธรรมเนียม $ 50 ซึ่งไม่สามารถขอคืนได้
หลักฐานการสนับสนุนทางการเงิน
หนังสือรับรองการเป็นสปอนเซอร์ (ถ้ามี)
ใบรับรองผลการเรียนที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนมัธยม / มัธยมศึกษา
สำเนาหนังสือเดินทาง
หลักฐานความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

การรับสมัครพิเศษ

บางหลักสูตรการศึกษามีข้อกำหนดการรับเข้าเรียนเพิ่มเติมของภาควิชาที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ clinical laboratory technology, histotechnology, physical therapy assistant, radiography และ surgical technology

โปรดทราบ : หลักสูตรพยาบาลไม่มีให้บริการสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ชีวิตในรั้ววิทยาลัยและการกีฬา

ทางวิทยาลัยมีกิจกรรม กีฬา และชมรมต่างๆ มากมายให้เลือกเข้าร่วม ซึ่งล้วนแล้วแต่เปิดรับนักเรียนต่างชาติทั้งสิ้น สำหรับข้อมูล ชมรม องค์กรและทีมกีฬา รวมถึงตารางกิจกรรมต่างๆ ของทางวิทยาลัย สามารถเยี่ยมชมเพิ่มเติมที่ elgin.edu/studentlife

# เรียนต่ออเมริกา Elgin Community College

Photo Credits : Elgin Community College

ขอรับคำปรึกษา

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ

Line : @korpungun

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน