City University of Seattle

เรียนต่อ Seattle กับ City University of Seattle ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง Seattle เป็นมหาวิทยาลัยที่เหมาะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน ต้องการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์และเครือข่ายเพื่อการทำงานในด้านธุรกิจ การให้คำปรึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยไม่บังคับสอบ GMAT, GRE, SAT, ACT เพื่อใช้ในการสมัครเข้าเรียน

เรียนต่อ Seattle กับ City University of Seattle

Photo Credits : City University of Seattle

City University of Seattle

เรียนต่อ Seattle กับ City University of Seattle ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง Seattle เป็นมหาวิทยาลัยที่เหมาะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน ต้องการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์และเครือข่ายเพื่อการทำงานในด้านธุรกิจ การให้คำปรึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

นอกจากที่ตั้งใจกลางเมืองแล้ว City University of Seattle สิ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยน่าสนใจ คือ

• มหาวิทยาลัยไม่บังคับสอบ GMAT, GRE, SAT, ACT เพื่อใช้ในการสมัครเข้าเรียน

• มีค่าเล่าเรียนในอัตราที่ประหยัดและมีทุนลดหย่อนการศึกษา (Scholarship!!)

• ผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานสำหรับเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และเป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาจบหลักสูตร MBA มากที่สุดใน Washington State 

… WHY …
ทำไมถึงต้องเรียนต่อ CityU ?

• หลักสูตรที่ได้รับความนิยมของ City University of Seattle

ได้แก่ Business, Project Management, Computer Science, และ Counseling ดำเนินการสอนโดยบุคลากรมืออาชีพที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์ในด้านนั้นๆ

• มี conditional admissions และโปรแกรม language-assisted

ที่จะเอื้อให้นักศึกษาที่ระดับภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดสามารถได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตร MBA และเรียนปรับภาษาอังกฤษก่อน หรือเข้าเรียนหลักสูตร MBA ไปพร้อมกับการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษได้เลย

มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ

ซึ่งเป็นบุคลากรที่เข้าใจในความท้าทายและรู้ว่าจะต้องช่วยนักเรียนจากต่างประเทศให้ประความสำเร็จตามที่ต้องการได้อย่างไร 

โอกาสมากมายสำหรับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนา resume

ด้วยการฝึกงาน (internships) กับบริษัทระดับโลกในย่านเมือง Seattle ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลกมากมาย อาทิ Amazon, Microsoft และ Starbucks  

City University มีศิษย์เก่าทำงานอยู่ทั่วโลกกว่า 50,000 คน

และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทเหล่านี้ … 3 บริษัทใหญ่ – ที่ศิษย์เก่าของ City University of Seattle นิยมเข้าทำงานต่อ โดยอ้างอิงจาก LinkedIn ได้แก่ 1. Boeing 2. Microsoft  3. IBM

STUDENT DEMOGRAPHICS :
ประชากรนักศึกษา 

นักศึกษาของ City University of Seattle มีทั้งหมดประมาณ 6,755 คน แบ่งเป็นนักเรียนนานาชาติประมาณ 10% หรือ 629 คน 

นักศึกษาระดับปริญญาโทประมาณ 56% และปริญญาตรีประมาณ 42%

นักศึกษานิยมศึกษาในหลักสูตร MBA, M.S. in Computer Science,  M.S. in Project Management และ M.A. in Counselling ตามลำดับ

PROGRAMS :
หลักสูตรที่เปิดสอน 

ศึกษาต่อทางด้าน Business 

1) หลักสูตรปริญญาโท
Master of Business Administration (MBA)

 เรียน 48-51 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียนประมาณ 1 ปีครึ่ง – 2 ปี 

เริ่มเรียนได้เทอม Fall, Winter, Spring, Summer

ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL 87 / IELTS 6.5

สามารถเลือก concentration ด้าน Global Management, Finance, Project Management หรือ Marketing ได้ โดยมีวิชาหลักได้แก่ Business Law, Technology Management, Managerial Economics, และ Managerial Accounting

มหาวิทยาลัยสามารถตอบรับเข้าเรียนหลักสูตร MBA ได้โดยที่ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีผลสอบ TOEFL/IELTS ตามเกณฑ์ที่กำหนด (conditonal admission)

2) หลักสูตรปริญญาโท
Master of Science in Project Management *ไม่ใช่ STEM

เรียน 45 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียนประมาณ 2 ปี 

เริ่มเรียนได้เทอม Fall 

ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL 87 / IELTS 6.5

มีวิชาเรียนหลัก คือ Project Planning and Control, Risk Management, Communication และ Leadership

*City University เป็นหนึ่งในสถาบันทีได้รับการรับรองคุณภาพด้าน Project Management โดย the Project Management Institute (PMI) และวิชาเรียนในหลักสูตร Project Management สามารถใช้ในการยื่นขอประกาศนียบัตรรับรองด้าน the Project Management Professional ได้อีกด้วย

3) หลักสูตรปริญญาเอก
Doctor of Business Administration

91 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 3-4 ปี 

เริ่มเรียนได้เทอม Fall 

วิชาเรียนรวมถึง research projects, capstone, dissertation

ใช้ผลสอบ TOEFL 87 หรือ IELTS 6.5

4) หลักสูตรปริญญาตรีด้าน
Business Administration, Management

*สำหรับนักเรียนที่จบและมีหน่วยกิตระดับปริญญาตรีปี 1-2 แล้ว และต้องการโอนย้ายเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

Option 1 :
Bachelor of Science in Business Administration 

> เริ่มเรียนได้เทอม Fall, Spring, Summer
> วิชาเรียนประกอบด้วย Data Analytics for Business Decision Making, Engineering Self-organization, Project Management

Option 2 :
Bachelor of Arts in Management 

> เริ่มเรียนได้เทอม Fall, Winter, Spring, Summer
> วิชาเรียนประกอบด้วย Critical Thinking, Organizational Communications, HR Strategic Management, Financial Fundamentals, Marketing, and Project Management

ศึกษาต่อทางด้าน Counseling 

หลักสูตรปริญญาโท
Master of Arts in Counseling

92-108 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 3-4 ปี 

เริ่มเรียนได้เทอม Fall 

ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL 87 / IELTS 6.5

สามารถเลือก concentration ด้าน Marriage and Family Counselling, Mental Health Counselling, Addiction Counselling หรือ School Counselling ได้ โดยมีวิชาหลัก ได้แก่ Multicultural Counselling, Career Counselling, Psychopathology, Psychopharmacology

สำหรับการจบการศึกษา นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมโครงการฝึกงาน (internship)

ศึกษาต่อทางด้าน Computer Science 

หลักสูตรปริญญาโท
Master of Science in Computer Science *STEM

39 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 18-24 เดือน

เริ่มเรียนได้เทอม Fall, Winter, Spring, Summer

ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วในด้านที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Computer Science

 การเรียนเน้นไปที่ Information Security โดยมีวิชาหลักได้แก่ Software Engineering, Cloud Computing, Managing Technology Projects, Information Security

• สำหรับการจบการศึกษา นักศึกษาจะทำ capstone project

มหาวิทยาลัยสามารถตอบรับเข้าเรียนหลักสูตร M.S. in Computer Science ได้โดยที่ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีผลสอบ TOEFL/IELTS ตามเกณฑ์ที่กำหนด (conditonal admission)

ศึกษาต่อทางด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

หลักสูตรประกาศนียบัตร
Graduate Certificate in TESOL

ระยะเวลา 5 สัปดาห์ ช่วง Summer Quarter 

ต้องใช้ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 87 หรือ IELTS 6.5 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

ปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษก่อนศึกษาต่อที่ City University of Seattle

หลักสูตร Intensive English
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ

เริ่มเรียนได้ 8 ครั้งต่อปีการศึกษา 

มีการศึกษา 8 ระดับ

สำหรับ conditional admissions เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท นักศึกษาจะต้องจบในระดับ 6-8 

มีกิจกรรมและงานอาสาสมัครต่างๆ ให้เข้าร่วมได้

Student Life :
บริการและกิจกรรมสำหรับนักศึกษา 

• มีผู้ประสานงานด้านการฝึกงาน (Internship coordinator)

เพื่อช่วยนักศึกษาในการหาสถานที่ฝึกงาน รวมถึง Career and Counselling Center เพื่อเตรียมตัวสำหรับการค้นหา การสมัครและการสัมภาษณ์งาน

• มีชมรมที่สอดคล้องไปกับกิจกรรมการศึกษาของนักเรียน

อาทิ Business Club ชื่อ Enactus www.cityuenactus.org ที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วมเพื่อหาประสบการณ์และคอนเนคชั่นระดับประเทศในอเมริกาได้เพิ่มเติม ชมรม Computer Science หรือชมรมทั่วๆ ไป เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและการปรับตัว อาทิ International club 

• มีปฐมนิเทศน์ก่อนเริ่มเรียน

ระยะเวลา 3 วันสำหรับนักศึกษานานาชาติ เพื่อการสอบวัดระดับภาษา (หากจำเป็น) การปรับตัว การลงทะเบียนเรียน เป็นต้น

Live in Seattle :
หอพักนักศึกษา 

Residence Hall สำหรับนักศึกษาที่ต้องการที่พัก
ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 10 นาที โดยการเดิน

มีห้องพักให้เลือกแบบ 1,2,3 ห้องนอน

ห้องพักแบบ 2 ห้องนอนบางห้องมีห้องครัวส่วนตัว

ทุกห้องชุดมีห้องน้ำส่วนตัว

รวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่า internet แล้ว

มีส่วนกลางสำหรับการพักผ่อน และ fitness

มีพื้นที่สำหรับการประชุมและการทบทวนบทเรียน

มีห้องอาหารที่มีอาหารหลากหลายรูปแบบ

Cost :
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ $390 USD ต่อเทอม
ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Scholarship :
ทุนการศึกษา 

$3,000 – $5,000 USD สำหรับทุกหลักสูตร
โดยมีเงื่อนไข คือ GPA ของระดับชั้นการศึกษาล่าสุดไม่ต่ำกว่า 3.0

Admission :
การสมัครเข้าเรียน 

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการสมัครเข้าเรียน

 สำเนา passport
ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
วุฒิการศึกษาที่จบล่าสุด *เป็นภาษาอังกฤษ
transcript แสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาล่าสุดที่จบ *เป็นภาษาอังกฤษ
หนังสือรับรองการเงินของผู้สนับทางการเงิน

City University of Seattle KorPunGun

KorPunGun : ตัวแทนอย่างเป็นทางการ

# เรียนต่อ Seattle กับ City University of Seattle 
All Credits : City University of Seattle 

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960