บริการสมัครวีซ่านักเรียนอเมริกา​ : F-1 VISA

บริการสมัครวีซ่านักเรียนอเมริกา : F-1 VISA

หากท่านต้องการทำเรื่องสมัครขอ VISA นักเรียน (ประเภท F-1) เพื่อการเดินทางเข้าศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันยินดี บริการสมัครวีซ่านักเรียนอเมริกา (F-1 VISA) โดยทีมที่มีประสบการณ์จากการบริการนักเรียนสมัครเข้าเรียนและสมัครขอวีซ่าอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง

บริการดำเนินเรื่องสมัครวีซ่านักเรียนอเมริกา : F-1 VISA

1. แนะนำ ให้ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่านักเรียนอเมริกา F-1
2. กรอกใบสมัครวีซ่า DS-160 เข้าระบบ
3. กรอกเอกสารและชำระ SEVIS FEE
4. ตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นขอวีซ่า
5. แนะนำการเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์

ภาพรวม วีซ่านักเรียนอเมริกา

โดยทั่วไปแล้ว ประชาชนสัญชาติไทยที่ต้องการศึกษาต่อในอเมริกาจะต้องใช้ VISA ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในรูปแบบของ a non-immigrant visa หรือการเข้าประเทศแบบชั่วคราว รูปแบบของหลักสูตรและสถาบันที่จะเข้ารับการศึกษาจะเป็นปัจจัยที่ระบุว่าคุณต้องใช้ F-1 visa (academic student) หรือ M-1 visa (vocational student)

ก่อนที่จะยื่นสมัครวีซ่านักเรียนอเมริกา

ก่อนที่จะสามารถสมัครขอวีซ่านักเรียนจากสถานฑูตอเมริกา นักเรียนต้องสมัครและได้รับการตอบรับจากสถาบันที่ได้รับการรับรองโดย Student and Exchange Visitor Program (SEVP) ก่อน ในการตอบกลับจากสถาบัน นักเรียนจะได้รับแบบฟอร์ม I-20 ที่จำเป็นต้องใช้ในการขอวีซ่าและการเดินทางเข้าประเทศ และเมื่อได้รับ I-20 มาแล้วควรที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะชื่อสกุล วันเดือนปีเกิดและหลักสูตรที่เข้ารับการศึกษา

ขั้นตอนการบริการสมัครวีซ่านักเรียนอเมริกา

1) กรอกแบบฟอร์มคำร้องยื่นขอวีซ่า DS-160 ลงในไฟล์ VISA Questionnaire
2) ถ่ายรูปเป็นไฟล์ดิจิทัล และเตรียมเอกสารประกอบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

*ติดต่อเราเพื่อขอแบบฟอร์มและรายละเอียดได้ที่ Line: @korpungun 

3) ชำระค่าใช้จ่ายตาม invoice ที่ก้อปันกันออกให้หลังจากที่เราได้รับเอกสารทางอีเมล์แล้ว
4) ภายใน 4-5 วันทำการ หลังจากที่ชำระค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่ของก้อปันจะติดต่อให้เลือกวันและเวลาสำหรับการสัมภาษณ์ขอวีซ่า
5) นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกันเพื่อการตรวจเอกสารและเตรียมตัวสัมภาษณ์ขอวีซ่า
6) ไปยังสถานฑูตตามวันและเวลาที่นัดสัมภาษณ์

ค่าบริการทำวีซ่านักเรียนอเมริกา (F-1 VISA) โดยก้อปันกัน

ระยะเวลาดำเนินการ  7-14วันทำการ ก่อนวันนัดสัมภาษณ์ ราคา 4,000 บาท *รวมVAT

หมายเหตุ:
1. นักเรียนที่ใช้บริการของก้อปันกันในการสมัครเข้าเรียนจะไม่ต้องเสียค่าบริการส่วนนี้เพิ่ม
2. ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานทูต $160 USD และค่า SEVIS $350 USD
3. หากวีซ่าผ่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการลงตราประทับขอวีซ่ากับกงสุล 40 USD
4. ในกรณีที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ขอวีซ่า ท่านจะไม่สามารถขอค่าใช้จ่ายคืนได้

ขั้นตอนการสมัครขอ วีซ่านักเรียนอเมริกา (กรณีทั่วไปที่ไม่ได้ใช้บริการของเรา)

1. กรอกแบบฟอร์มสมัครวีซ่า DS-160 ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://ceac.state.gov/genniv/

จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เพราะหลังจากที่ส่งแบบฟอร์มแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ และจำเป็นที่จะต้องเก็บหน้ายืนยันการส่งแบบฟอร์ม DS-160 และหมายเลข DS-160 10 หลักเพื่อใช้ในการนัดหมายเพื่อขอสัมภาษณ์

ขั้นตอนนี้ต้องใช้รูปถ่ายเป็นไฟล์ดิจิทัล – จะต้องอัพโหลดรูปถ่ายดิจิทัลลงในแบบฟอร์ม DS-160 โดยรูปถ่ายจะต้องตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถดำเนินกระบวนการสมัครต่อไปได้

+ ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
+ ต้องมีพื้นหลังสีขาว
+ ต้องถ่ายหน้าเต็ม โดยหันหน้าเข้ากล้อง
+ ต้องอยู่ในรูปแบบ JPEG หรือไฟล์ .jpg โดยมีขนาด 600×600 พิกเซล และ 1200×1200 พิกเซล
+ ขนาดของไฟล์จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 240 กิโลไบท์
+ จะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล

ตัวอย่างรูปถ่ายจาก www.ustraveldocs.com/th

หมายเหตุ: ห้ามสวมหมวกหรือที่คาดผม ยกเว้นแต่ว่าคุณใส่อยู่เป็นจำเนื่องจากการปฏิบัติทางศาสนา

2. เข้าไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th 

สร้าง บัญชีผู้ใช้ เลือกประเภทของวีซ่าและค่าธรรมเนียมตามวีซ่าประเภทนั้นๆ ซึ่งจะได้แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่ท่านกรอก ให้พิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนั้นออกมา

3. นำใบฝากเงินธนาคารที่ได้มาไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ค่าธรรมสมัคร F-1 และ M-1 วีซ่า คือ $160 USD โปรดก็บใบเสร็จกการชำระค่าธรรมเนียมนี้ *ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที่นี่

4. ชำระค่าธรรมเนียม SEVIS fee ที่ https://www.fmjfee.com/i901fee/ 

กระทรวงความมั่นคงภายในแห่งสหรัฐฯ ได้เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับดำเนินโครงการ Student and Exchange Visitor Program (SEVP) รวมทั้งการบริหารโครงการ SEVIS ซึ่งเป็นระบบเก็บข้อมูลและติดตามนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในช่วงที่บุคคลเหล่านี้อยู่ในสหรัฐฯ ค่าธรรมเนียมSEVIS นี้คือ $350 และโปรดก็บใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมนี้

5. กำหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ustraveldocs.com/th 

จะต้องใช้ 1) Passport Number, 2) หมายเลขในใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่า, และ 3) หมายเลขบาร์โคด DS-160 10หลัก และในการกำหนดนัดวันสัมภาษณ์ให้แจ้งที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารด้วย

ระยะเวลาในการรอสำหรับการนัดสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับสถานที่ เทศกาล และรูปแบบของ visa ดังนั้นคุณควรที่จะวางแผนในการสมัครขอ visa ล่วงหน้า คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาในการรอสมัครได้ที่นี่ อย่างไรก็ตามถ้าหากเป็นไปได้ควรยื่นสมัครขอวีซ่าล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือน

เอกสารที่จะต้องเตรียมก่อนการสัมภาษณ์ขอ visa มีดังนี้

+ หนังสือเดินทาง (Passport valid for travel to the U. S.) – หนังสือเดินทางของคุณจำเป็นต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ต้องใช้เล่มปัจจุบันและเล่มเก่าที่มี VISA อเมริกาอยู่ (ถ้ามี)
+ หน้ายืนยันการชำระค่าธรรมเนียม VISA ณ ตอนที่กรอกใบสมัครแบบฟอร์ม DS-160
+ ใบเสร็จการชำระค่าธรรม SEVIS

+ เอกสาร I-20 ที่สถาบันในอเมริกาของคุณออกและเซ็นต์ให้ โดยที่คุณจะต้องเซ็นต์ลงบนแบบฟอร์มนี้ด้วย
จดหมายตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา
+ Transcript และ ใบจบการศึกษาต่างๆที่เคยศึกษา *เป็นภาษาอังกฤษ
+ เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆในระหว่างที่เข้ารับการศึกษา  *ออกมาไม่เกิน 3 เดือนก่อนหน้า *เป็นภาษาอังกฤษ
+ และเอกสารอื่นที่แนะนำให้เตรียมติดตัวไป เช่น
+ เอกสารที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทางวิชาการของคุณ เช่น คะแนน TOEFL, IELTS, SAT เป็นต้น (ถ้ามี)
+ หนังสือเพื่อยืนยันเจตนาที่จะเดินทางกลับประเทศหลังจากจบการศึกษาแล้ว (ถ้ามี)

6. ไปยังสถานฑูตอเมริกาตามวันและเวลาที่นัดหมาย

ควรจะวางแผนที่จะไปถึงก่อนประมาณ 15-30 นาที ในระหว่างการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กงสุลจะประเมินและตัดสินว่าคุณมีคุณสมบัติที่เพียงพอและสมควรแก่การได้รับวีซ่าหรือไม่ โดยผู้สมัครอาจจะถูกถามคำต่อไปนี้

 1. ทำไมถึงจะเป็นไปเรียนในอเมริกา?
 2. จะเรียนอะไร?
 3. เรียนเกี่ยวกับอะไร?
 4. ทำไมถึงต้องการที่จะเรียนทางด้านนี้?
 5. กลับมาไทยแล้วจะทำอะไรต่อหรืออย่างไร?
 6. จบการศึกษาจากที่ไหนมา? เรียนทางด้านไหนมา?
 7. ใครจะสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านการเงินในระหว่างที่ศึกษาอยู่? พ่อ/แม่ทำงานที่ไหน?
 8. ทำงานที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า? และทำที่ไหน?
 9. และคำถามเกี่ยวกับสายสัมพันธ์กับคนในครอบครัวในประเทศไทย

ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติในการเข้าสัมภาษณ์

 1. แต่งตัวสุภาพ
 2. ตอบให้ตรงคำถาม
 3. พูดความจริง
 4. อธิบายด้วยเหตุและผล
 5. นำหลักฐานรับรองสถานภาพทางการเงินหรือหนังสือรับรองการจ้างงานไปด้วย
 6. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผนทางการศึกษาของคุณ
 7. ทำใจให้สงบและตั้งสติในการตอบคำถาม

7. หากคำร้องขอวีซ่าของท่านได้รับอนุมัติ ปกติแล้วสถานฑูตจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำงานในการ process เมื่อ visa สถานฑูตจะส่งคืน passport พร้อม visa ให้แก่คุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ผู้สมัครวีซ่าไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าได้ที่แผนกกงสุลของสถานทูตสหรัฐฯ
 • สถานฑูตไม่สามารถรับรองได้ว่าคุณได้จะได้รับ visa ดังนั้นกรุณาอย่าซื้อตั๋วเครื่องบินหรือตัดสินใจต่างๆเกี่ยวกับการเดือนทางของคุณก่อนที่คุณจะได้รับ visa
 • นักเรียนที่พักอาศัยอยู่นอกอเมริกาและไม่ได้ลงเรียนนานกว่า 5 เดือนควรจะสมัคร visa ใหม่อีกครั้ง
 • Visa นักเรียนในรูปแบบของ F-1 และ M-1 สามารถที่จะอนุมัติได้ถึง 120 วันล่วงหน้าก่อนหลักสูตรการศึกษาของคุณจะเริ่มต้น และคุณสามารถที่จะเดินทางเข้าอเมริกาด้วย F-1 และ M-1 visa ได้ 30 วันล่วงหน้า
 • ก่อนวันระบุไว้ใน I-20 หมายเหตุพิเศษสำหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียนโปรดระลึกไว้ว่าเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นช่วงที่แผนกกงสุลมีงานมากที่สุด ดังนั้น ผู้สมัครวีซ่าอาจประสบความยากลำบากในการจองวันสัมภาษณ์วีซ่าในเดือนเหล่านี้

ที่มา : แหล่งข้อมูลอ้างอิง
+ http://thai.bangkok.usembassy.gov/niv_howtoapply.html
+ www.ustraveldocs.com/th

 ทำเรื่องสมัครขอเอาประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศโดย MSIG กับเราได้ที่นี่

บริการสมัครวีซ่านักเรียนอเมริกา